Gazel nedir? Gazel nasıl tanımlanır?

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Edebi Türler Bölümünden Gazel nedir? Gazel nasıl tanımlanır? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  DOLUNAY
  Özel Üye
  Reklam

  Gazel nedir? Gazel nasıl tanımlanır?

  Reklam  Gazel nedir? Gazel nasıl tanımlanır?

  Forum Alev
  Gazel nedir? Gazel nasıl tanımlanır?

  Gazel divan edebiyatının en yaygın kullanılan nazım biçimidir. Önceleri Arap edebiyatında kasidenin tegaüzzül adı verilen bir bölümü iken sonra ayrı bir biçim halinde gelişmiştir. Gazelin beyit sayısı 5-15 arasında değişir. Daha fazla beyitten olaşan gazellere müyezzel ya da mutavvel gazel denilir. Gazelin ilk beyti matla, son beyti ise makta adını alır. Matla beytinin dizeleri kendi aralarında uyaklıdır (musarra). Sonraki beyitlerin ilk dizeleri serbest ikinci dizeleri ilk beyitle uyaklı olur. Birden fazla musarra beytin bulunduğu gazel zü'l-metali, her beyti musarra olan gazel ise müselsel gazel adıyla bilinir. İlk beyitten sonraki beyte hüsn-i matla (ilk beyitten güzel olması gerekir), son beyitten öncekine hüsn-i makta (son beyitten güzel olması gerekir) denir. Gazelin en güzel beyti ise beytü'l-gazel ya da şah beyit adıyla anılır. Bunun yeri ya da sırası önemli değildir. Bazı gazellerin matlasını oluşturan dizelerden birinci ya da ikincisinin matlasının ikinci dizesi olarak yenilenmesine redd'i-matla denir. Şair mahlasını (şairin takma adı, ya da tanındığı ad) maktada ya da hüsn-i maktada söyler. Bu durumda beyit ikinci bir adla mahlas beyti ya da mahlashane olarak anılır. Şairin mahlasını tevriyeli kullanmasına hüsn-i tahallüs de Dize ortalarında uyak bulunan gazele musammat, sonu getirilmemiş ya da beyit sayısı 5’in altında bulunan gazellere de natamam gazel denir. Başka şairlerin birkaç dize ekleyerek bend biçimine dönüştürdüğü gazellere tahmis, terbi adı verilir. Bütün beyitlerinde aynı düşüncenin ele alındığı gazeller yekahenk gazel, her beyti öncekinden ustalıklı biçimde söylenmiş gazeller de "yekavaz gazel" olarak adlandırılır. Gazeller konularına göre de çeşitli isimlerle tanımlanır. Aşka ilişkin acı, mutluluk gibi içli duyguların dile getirildiği gazeller "aşıkane", içki, yaşama boş verme, yaşamdan zevk alma gibi konularda yazılanlara "rindane" denir.rnaytınlı bilgi için:
  tr.wikipedia.org/wiki/Gazel


  Benî candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
  Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı

  Kamû bîmârınâ cânan devâ-yî derd eder ihsan
  Niçin kılmaz manâ derman menî bîmâr sanmaz mı

  Gamım pinhan dutardım ben dedîler yâre kıl rûşen
  Desem ol bî vefâ bilmen inânır mı inanmaz mı

  Şeb-î hicran yanar cânım töker kan çeşm-i giryânım
  Uyârır halkı efgaanım karâ bahtım uyanmaz mı

  Gül’î ruhsârına karşû gözümden kanlu âkar sû
  Habîbım fasl-ı güldür bû akar sûlar bulanmaz mı

  Değildim ben sanâ mâil sen etdin aklımı zâil
  Bana ta’n eyleyen gaafil senî görgeç utanmaz mı

  Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
  Sorun kim bû ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mÎ
  (işte size gazel!!!!!)


  TDK'ye göre gazel:
  Divan yazınında en yaygın koşuk biçimi. (5-15 koşalı olur. Birinci koşası "doğuş"u (es.t. matla) kendi arasında uyaklıdır. Öbür koşaların ikinci dizeleri doğuşla uyaklanır. Son koşada "kesmelik" (es.t.makta) ozanın adı, takma adı: bulunur. Gazelin en güzel koşasına "beyt-ül-gazel" denir. Gazellerde çok kez konu birliği bulunmaz; bir tek konu işlenen gazele "yek ahenk" konu birliği olmayan gazele "yek-avaz" adı verilir. Divanlarda gazeller doğuş koşalarının son harfine göre abecesel sırayla yer alır.

  Alıntıdır 2. 2
  DURİE
  Bayan Üye

  Cevap: Gazel nedir? Gazel nasıl tanımlanır?

  Reklam  Divan edebiyatı döneminde en çok kullanılan nazım türlerinden biridir. Beyit olarak yazılan gazel, genelde konusu lirik içeriklidir. Beyit sayısı beş on beş arasında değişebilmektedir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi