Nasuh Kimdir?

+ Yorum Gönder
Biyografi ve Düşünürler-Flozoflar Bölümünden Nasuh Kimdir? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Nasuh Kimdir?

  Reklam  Nasuh Kimdir?

  Forum Alev
  Nasuh (Matrakçı) (?-1564)


  Türk, minyatürcü. Ayrıca matematik ve tarih konularında kitaplar da yazmış çok yönlü bir bilgindir.


  Doğum tarihi ve yeri bilinmiyor. 28 Nisan 1564'te öldü. Kâtip Çelebi ölüm tarihi olarak 1533'ü vermekteyse de, bunun doğru olmadığı bugün kesinleşmiştir. Çeşitli kaynaklarda onun 1547'den, 1551'den, 1553'ten sonra ölmüş olabileceği ileri sürülmektedir. Yaşamı üstüne bilgi de yok denecek kadar azdır. Saraybosna yakınlarında doğduğuna, dedesinin devşirme olduğuna ilişkin kesinleşmemiş ipuçları vardır. Enderun'da okumuştur. Matrakçı ya da Matrakî adıyla anılması, lobotu andıran sopalarla oynandığı ve eskrime benzeyen bir tür savaş oyunu olduğu bilinen "matrak" oyununda çok usta olmasından ve belki de bu oyunun mucidi bulunmasından ileri gelmektedir. Nasuh ayrıca çok usta bir silahşördü. Bu nedenle Silahî adıyla da anılırdı. Türlü silah ve mızrak oyunlarındaki ustalığı nedeniyle Osmanlı ülkesinde "üstad" ve "reis" olarak tanınması için 1530'da I. Süleyman (Kanuni) tarafından verilmiş bir beratı da vardı. Çeşitli silahların nasıl kullanılacağını ve dövüş yöntemlerini anlatan Tuhfetü'l-Guzât adlı bir kılavuz kitap bile yazmıştı.
  Nasuh, özellikle geometri ve matematik alanlarında önemli bir bilim adamıydı. Uzunluk ölçülerini gösteren cetveller hazırlamış ve bu konuda kendinden sonra gelenlere önderlik etmiştir. Matematiğe ilişkin iki kitabı Cemâlü'l-Küttâb ve Kemalü'l- Hisâb ile Umdetü'l-Hisâb'ı I. Selim (Yavuz) döneminde yazmış ve padişaha adamıştır. Bu yapıtlardan sonuncusu uzun yıllar matematikçilerin elkitabı olarak kullanılmıştır.
  Nasuh bir tarihçi olarak da önemli yapıtlar vermiştir. Mecmaü't-Tevârih adıyla Taberî Tarihi'ni Türkçe'ye çevirmiştir. Ayrıca Tarih'i Sultan Bayezid ve Sultan Selim ile Tarih'i Sultan Bayezid adlı iki kitabında bu padişahlar dönemindeki olayları anlatmıştır. Süleymannâme adlı kitabının üç ayrı nüshasında 1520-1537, 1543-1551 ve 1542-1543 arasında geçen olayları ele almıştır. Kanuni'nin 1534 Irak seferini Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han'da 1538 Karaboğdan seferini de Fetihnâme-i Karaboğdan' da konu etmiştir.
 2. 2
  Fatal
  Özel Üye

  --->: Nasuh (Nasuh Kimdir? - Nasuh Hakkında)

  Reklam  MATRAKÇI NASUH (ölümü 1564)

  MATRAKÇI NASUH (ölümü 1564). Çok yönlü bir kişiliği olan Matrakçı Nasuh günü¬müzde önemli bir minyatür sanatçısı olaraktanınmaktadır, ama yaşadığı dönemde hattat, tarihçi, matematikçi ve silahşor olarak da ün kazanmıştı. Matrakçı lakabı ona sopalarla oynanan eskrime benzer bir tür savaş sporu olan matrak oyunundaki ustalığından dolayı verilmişti. Hatta bazı kaynaklar onu bu oyunu bulan kişi olarak gösterir.

  Yaşamına ilişkin ayrıntılı bilgi bulunmayan Matrakçı Nasuh'un Saraybosnalı (bugün Yu¬goslavya'da Sarajevo) olduğu, II. Bayezid döneminde (1481-1512) Enderun'da yetiştiği biliniyor. Matrakçı Nasuh'un ilk yapıtı 1517'de Yavuz Sultan Selim'e sunduğu bir aritmetik kitabıdır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yeniden yazdığı ve Umdetü'l-Hisab (Aritmetiğin İlkesi) adını verdiği bu yapıt, uzun süre medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur.
  Kanuni Sultan Süleyman, Matrakçı Nasuh'a silahşörlükte kazandığı başarıdan dolayı 1530'da "silah üstadı" sanı vermiş, o da buna karşılık çeşitli silahların özelliklerini gösteren, kullanma tekniklerini anlatan Tuhfetü'l-Guzat (Gazilere Armağan) adlı bir kitap yazmıştır. Matrakçı Nasuh'un tarih alanında¬ki ilk yapıtı klasik bir İslam tarihi olan Taberi Tarihinin Türkçe'ye çevirisidir. Daha sonra bu yapıta ek olarak Osmanlı tarihini ve daha ayrıntılı olarak da yakından bildiği II. Baye¬zid, Yavuz Sultan Selim dönemleriyle, Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanatının ilk 30 yılını (1520-50) kapsayan tarih kitapları kaleme almıştır.

  Matrakçı Nasuh'a minyatür sanatçısı olarak ün kazandıran yapıtı da aslında minyatürlerle süslenmiş bir tarih kitabıdır. Kanuni Sultan Süleyman'ın 1534-35'teki Bağdat seferini anlatan kitapta yol boyunca geçilen kent ve kasabaları, konaklama yerlerini betimleyen birçok minyatür vardır. Bu minyatürler 16. yüzyılda Anadolu ile Suriye ve Irak'ı tanıtan çok önemli belgelerdir. Kuşbakışı bir açıdan yapılmış minyatürlerde o yerin doğal konumu, yerleşme düzeni, sur, kale, saray, cami, medrese, kervansaray, han, çarşı gibi önemli yapıları ayrıntılı biçimde gösterilmiş, yerleşme yerlerinin adeta bir haritası çizilmiştir. Hiçbir abartıya yer verilmeyen bu minyatürlerin renkleri de son derece uyumludur. Matrakçı Nasuh'un öbür tarih kitaplarında da ilginç minyatürler vardır.

+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi