Kıbrıs'ta Şirket Kurma Şartları

+ Yorum Gönder
Diğer Konular ve Dünya Ülkeleri Bölümünden Kıbrıs'ta Şirket Kurma Şartları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  CaRaMeLa
  Bayan Üye
  Reklam

  Kıbrıs'ta Şirket Kurma Şartları

  Reklam  Kıbrıs'ta Şirket Kurma Şartları

  Forum Alev
  Kıbrıs'ta Şirket Kurma Şartları


  KKTC'nde şirketler limited şirket şeklinde tescil edilmektedir. Bu şirketlerle ilgili koşullar Fasıl 113 Şirketler Yasası'nda belirlenmiştir.

  Yabancı sermaye iştirakiyle kurulacak bir şirket'in tescili için aşağıda dökümü verilen evrakların Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi'ne sunulması gerekmektedir.

  Limited Şirketin Ana Sözleşme ve Tüzüğü

  M.ş. 1,2,3 Forumları

  Damga Pulu

  Direktör olacak olanlardan ve/veya ülkesinde KKTC temsilciliği bulunmayan pay

  sahibi olacak kişinin iç güvenlikten sorumlu makamlardan alınmış doğruluk


  (sabıkasızlık) belgesi

  Onaylı pasaport veya nüfus cüzdanı fotokopisi

  Direktör için KKTC Gelir ve Vergi Dairesi'nden alınacak Vergi Güvenirlik Belgesi

  Yabancı uyruklu iştirakçilerin hisse paylarının karşılığını şirketin hesabına yatırdığını gösteren banka yazısı.

  Yabancı ülkelerde kurulan şirketler, Ekonomiden Sorumlu Bakanlığın onayı ve Bakanlar Kurulu'ndan izin alınması koşuluyla, KKTC'nde bir işyeri (veya şube) açabilirler ve bu şirketler Yabancı (veya Denizaşırı) şirket statüsünde tescil ettirilirler.


  Bu amaçla KKTC Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi'ne, yukarıda belirtilen belgelere ek olarak, aşağıda yer alan belgelerin de sunulması gerekmektedir.


  Hissedarların en son tarihe göre listesi

  Yönetim kurulu üyelerinin en son tarihe göre listesi ve ülkesinde KKTC Temsilciliği bulunmayan tüzel kişilerin yönetim kurulu üyelerinin, iç güvenlikten sorumlu makamlardan almış olduğu doğruluk belgesi.

  Şirketin kayıtlı bulunduğu yerin Ticaret Odası'ndan alınacak ve şirketin halen faaliyette olduğunu gösteren yeni tarihli belge.

  KKTC'nde yerleşmiş olan ve tescil ettirilmek istenen şirketi KKTC'nde temsile ve

  onun adına, KKTC makamlarınca yapılacak resmi tebligatı ve mahkeme ihbarlarını

  kabule yetkili ve görevli kılındığı beyan edilen bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin isim ve adreslerinin verilmek suretiyle atandığına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı.

  Şirketin, özellikle hangi faaliyetleri yapmak maksadı ile KKTC'nde bir işyeri (veya şube) açmak niyetinde olduğunu gösteren Yönetim Kurulu Kararı.

  Şirket adına KKTC Gelir ve Vergi Dairesi'nden alınacak Vergi Güvenirlik Belgesi

  Y.Ş. 1,2 ve 3 forumları  Tüm bu formaliteler tamamlandıktan sonra Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi'nce tescil işleri neticelendirilir ve yatırımcı bundan sonra tüzel kişi olarak KKTC'nde yatırım faaliyetlerinde bulunabilir.

  KKTC'nde yatırım yapma niyetinde olan herhangi bir firma veya işletme, Devlet Planlama Örgütü'ne proje ve yatırımın mahiyeti ile ilgili detayları içeren Özel Proje Fizibilite Formu ile birlikte başvurur. Yatırım başvurusu, ilgili Bakanlığın görüşleri de dikkate alınarak, Devlet Planlama Örgütü tarafından üç ay içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.  Uluslararası İşletme Şirketi Kurulmasında İzlenen Prosedür ve Başlıca Teşvikler

  KKTC'nde Uluslararası İşletme şirketi kurma izni, Ekonomiden sorumlu Bakanlıkça verilir. Bu alanda faaliyet göstermek için; yabancı gerçek kişiler, yabancı tüzel kişiler ve yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşları başvurabilir.

  Uluslararası İşletme şirketlerinin ödenmiş sermayesi 20,000 ''nun altında olamaz.

  Uluslararası İşletme şirketlerinin başvurularında, 500 '' başvuru harcı alınır. Bu harç hiçbir koşulda geriye iade edilmez. Bu miktar Bakanlar Kurulu tarafından %50 oranında artırılabilir ve veya azaltılabilir.

  Bakanlık, başvuruları inceler ve en geç 15 gün içerisinde değerlendirir. Uygun gördüklerine izin verir.

  Gerekli ön izin alınmasını müteakip, aday birimler iki ay içerisinde Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi'nde tescil işlemleri için müracaat edip istenen evrakları tamamlamak zorundadırlar. Aksi takdirde aday birimlerin ön izinleri geçersiz olur.

  Uluslararası işletme şirketleri, faaliyet izinlerini almak için tescillerini müteakip Bakanlığa en geç bir ay içerisinde birer adet ana sözleşme, tüzük, açılış bilançosu ve bir set onay belgesi sunarlar. Bu başvuru en geç on beş gün içerisinde sonuçlandırılır.

  Uluslararası İşletme şirketleri, Bakanlıktan faaliyet izni aldıktan sonra en geç iki ay içerisinde faaliyet yerini belirleyip ana sözleşmede belirtilen hizmetlere başlamak zorundadır. Aksi halde, faaliyet izinleri iptal edilir ve faaliyette bulunamazlar.

  Uluslararası İşletme şirketleri, ana sözleşmelerinde öngörülen her türlü faaliyetlerini tamamen yurt dışına (Off-Shore) yönelik olarak yürütürler ve gelirlerini yurt dışından sağlarlar.

  Uluslararası Işletme şirketleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahilinde hiçbir banka, kredi şirketi ve gerçek veya tüzel kişiden finansal kaynak sağlayamazlar.

  Bu tür şirketler, faaliyetlerini, Gelir Vergisi Yasası, Para ve Kambiyo Yasası, Kurumlar Vergisi Yasası kurallarına bağlı olmaksızın yürütürler.

  Uluslararası Işletme şirketleri, Kurumlar Vergisi Yasası ve Gelir Vergisi Yasası kurallarına göre saptanacak matrah üzerinden, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Yasasında belirtilen vergi oranlarına bakılmaksızın %2.5 oranında vergiye tabi tutulur. Bu vergi her hesap dönemini izleyen en geç 5 ay içerisinde Gelir ve Vergi Dairesi veznelerine ödenir.

  Uluslararası İşletme şirketleri, faaliyetlerini ve muhasebe kayıtlarını, KKTC'nde tedavülde bulunan Yeni Türk Lirası ve/veya Merkez Bankası tarafından alım ve satım kurları belirlenen konvertible para birimleri ile sürdürmek zorundadır.

  Uluslararası İşletme şirketleri, yurt dışından sağladıkları ve transfer ettikleri para ve

  karlarını yurtdışına transfer edebilirler.

  Ofis açmak suretiyle faaliyet gösterecek Uluslararası İşletme şirketleri, en az biri KKTC yurttaşı olmak kaydı ile personel istihdam etmek zorundadırlar. Ancak, birden fazla personel istihdamı durumunda, istihdam edilen yabancı uyruklu personel sayısı, KKTC yurttaşı olarak istihdam edilen personel sayısının üç katını aşamaz.

  Ofis açmak suretiyle faaliyet gösterecek Uluslararası Işletme şirketleri, her yıl 2000', ofis açmaksızın faaliyet gösterecek şirketlerin ise, her yıl 5000', işletme harcını devlete ödemeleri zorunludur. Bu harçlar tescil tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde, daha sonraki yıllarda ise her takvim yılının en geç Ocak ayı sonuna kadar Gelir ve Vergi Dairesi veznesine ödenir.
  Bu kapsamdaki şirketler, şirket tescilinde, sermaye artırımında ve hisse devirlerinde, sermaye harcının yarısını devlete harç olarak öderler.
 2. 2
  HADİE
  Bayan Üye

  Cevap: Kıbrıs'ta Şirket Kurma Şartları

  Reklam  ismi yavru vatan yani bizden bi yer bizde ne lağzımsa oradada o belgeler gerekli olmalı açılacak şirkette en az 1 kktc vatandaşı çalışıyor olmalı türkiyede tüm resmi evraklarda türkiye veya kktc vatandaşı diye geçer ama kktcde farklı+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi