Spora önem veren ilk eğiticiler (:

+ Yorum Gönder
Haber Bölümü ve Diğer Spor Dalları Bölümünden Spora önem veren ilk eğiticiler (: ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  Reklam

  Spora önem veren ilk eğiticiler (:

  Reklam  Spora önem veren ilk eğiticiler (:

  Forum Alev
  BEDEN EĞİTİMİ, SPORA ÖNEM VEREN İLK EĞİTİMCİLERİMİZ

  *Dr. Nalan BİLGE<O:p></O:p>
  <O:p></O:p>
  İn&#246;n&#252; &#220;niversitesi Eğitim Fak&#252;ltesi &#214;ğr. &#220;yesi MALATYA
  <O:p></O:p>
  <O:p></O:p>
  T&#252;rk eğitim tarihimizde &#246;nemli yer tutan eğitimcilerimiz, beden eğitimi sporu da eğitimin ayrılmaz bir par&#231;ası olarak g&#246;rm&#252;şlerdir. O yıllarda fikirleriyle, uygulamalarıyla &#231;ok yeni sayılan bu anlayışlarını, hızla topluma yaymaya ve benimsetmeye &#231;alışmışlardır.
  <O:p></O:p>
  Selim Sabit efendi (1829-1910): Fransa’da matematik eğitimi yapmış, Galatasaray Sultanisi’nin ikinci m&#252;d&#252;r&#252; olan (1869) ve T&#252;rk eğitim tarihimizde &#246;nemli yer tutan eğitimcilerimizdendir. 27 Ocak 1874’de yayınladığı “Rehn&#252;ma-yı Muallimin” yani &#246;ğretmenlere rehber, yol g&#246;sterici adlı kitabında, sıbyan mektebleri &#246;ğretmenlerine, o zaman i&#231;in yeni sayılabilecek eğitim-&#246;ğretim y&#246;ntemlerini a&#231;ıklamış ve kitabın “Teneff&#252;s ve İstirahata Dair” kısmında, &#246;ğrencilere ayak talimi gibi sağlığa yararlı bazı uygun hareketlerin yaptırılmasını tavsiye etmiştir. Selim Sabit Efendinin tavsiye etmiş olduğu bu hareketler basit ve uygulaması kolay jimnastik hareketleridir.
  <O:p></O:p>
  Şemsi Efendi: Atat&#252;rk’&#252;n mahalle mektebi hocası olarak tanıyoruz, ama diğer yandan da eğitime getirmiş olduğu farklı uygulamalarıyla dikkatleri &#252;st&#252;nde toplamıştır. Şemsi Efendi; a&#231;tığı &#246;zel okulda o zaman i&#231;in yeni sayılabilecek, &#246;ğretmen k&#252;rs&#252;s&#252;, kara tahta v.b. sınıfa sokmuştur ve bununla da kalmayıp her saat başı yaptığı tenef&#252;sler de &#231;ocukları bah&#231;eye &#231;ıkarıp oyun oynatıp, jimnastik hateketleri de yaptırmıştır. Ayrıca; Perşembe g&#252;nleri yarım g&#252;n sayıldığından, &#246;ğrencileri &#246;ğleden sonra sıra yaparak şehirde dolaştırması da, o d&#246;nem i&#231;in olduk&#231;a yeni sayılabilen hareketlerdir.
  <O:p></O:p>
  Hacı Mustafa Bey: Miralay olup 1859’da Takvimhane-i Amire de basılan “Jimnastik” kitabıyla tanıyoruz. Hacı Mustafa Bey, bu kitabında beden ve fikir arasında denge kurmuş bedenin organlarının da eğitilmesi g&#246;r&#252;ş&#252;n&#252; savunmuştur. Ayrıca, kitabında konuyla ilgili resimlere de yer vermiştir.
  <O:p></O:p>
  Ayşe Sıdıka Hanım: Dar&#252;lmuallimat’ta &#246;ğretmen olup, 1897’de yazdığı “Usul-&#252; Talim ve Terbiye Dersleri” adlı kitabında, insanı ruh ve beden olarak ikiye ayırmıştır. İnsan v&#252;cudunun sağlıklı olursa başka işlerde yapabileceğini, onun i&#231;inde v&#252;cut sağlığına ve beden eğitimine &#246;nem vermek gerektiğini savunmuştur. Ayşe Sıdıka Hanım’ın bu g&#246;r&#252;ş&#252;n&#252;n, d&#246;neminin sert ve ruha, maneviyata &#246;nem veren g&#246;r&#252;ş&#252;n&#252;n aksi bir g&#246;r&#252;ş olması ilgin&#231;tir.
  <O:p></O:p>
  Aristokli Efendi: Dar&#252;lmuallimin’de, Mektebi M&#252;lkiye’de &#246;ğretmenlik ve Meclis-i Maarif’de &#252;yelik yapmıştır. Yazdığı “İlm-i Terbiye-i Eftal” adlı eserinde &#246;zellikle beden eğitimi &#252;zerinde durmuş ve kitabın “Terbiye-i Bedeniye” adındaki b&#246;l&#252;m&#252;nde, beden eğitimi ile ilgili bilgiler vermiştir. Ayrıca, Aristokli Efendi; eğitimi, bedenin ve ruhun eğitimi olarak ikiye ayırmış ve incelemiştir.
  <O:p></O:p>
  Emrullah Efendi (1858-1914): Maarif M&#252;d&#252;rl&#252;ğ&#252;, Dar&#252;lf&#252;nun’da &#246;ğretmenlik, Galatasaray Sultanisi’nde m&#252;d&#252;rl&#252;k ve iki kez de Maarif Nazırlığı (1910-1911-1912) yapmıştır. Emrullah Efendi, eğitim tarihimizde olduğu gibi beden eğitimi spor tarihimizde de &#246;nemli yer tutmaktadır. &#199;&#252;nk&#252;, Maarif Nazırı olduğu d&#246;nemlerde &#246;ğretmen okullarına (erkek), Sultanilere, liselere beden eğitimi spor dersini koydurmuş ve bu dersin &#246;nemle ele alınmasını da istemiştir.
  <O:p></O:p>
  Tevfik Fikret (1867-1915): Edebiyatımız da ve eğitim tarihimizde &#246;nemli yeri olan kişilerden biri olmanın yanı sıra, beden eğitimi spora da eğitim i&#231;inde yer verilmesi gereğini savunan eğitimcilerimizdendir. A&#231;mayı d&#252;ş&#252;nd&#252;ğ&#252; “Yeni Mektep” adındaki okulun amacını izah ederken, beden eğitimi spora verdiği &#246;nemi şu şekilde belirtmiştir: Okul; gen&#231;leri bedenen ve ruhi y&#246;nden en iyi şekilde yetiştirmek, ger&#231;ek hayata ve toplumsal g&#246;revlere hazırlamaktan sorumludur. Ayrıca, okul genel eğitim ve onu tamamlayan bir bedeni eğitime dayandırılmalıdır. &#199;&#252;nk&#252; “sağlam kafa sağlam v&#252;cutta bulunur” ifadesiyle g&#246;r&#252;şlerini a&#231;ıklamıştır. Tevfik Fikret, ger&#231;ekleştiremediği “Yeni Mektep” teorisini, 1909’da Galatasaray’a m&#252;d&#252;r olarak atandığında, uygulamaya &#231;alışmış ve beden eğitimi spor dersine &#246;nem vermiştir. İdmanlarla bedeni ve ruhi g&#252;c&#252;n arttığına inandığından spor salonundan &#246;ğrencilerin etkin bir şekilde yararlanabilmelerini sağlamıştır.
  <O:p></O:p>
  Satı Bey (1880-1968): Beden eğitimi spor dersinin &#231;eşitli d&#252;zeylerde ki okulların programlarında yer alması ve bu dersin gelişmesi i&#231;in &#231;alışmış olan eğitimcilerimizdendir. Aslen Arap tır. Kaymakamlık, &#246;ğretmenlik ve Dar&#252;lmuallimin m&#252;d&#252;rl&#252;ğ&#252;n&#252; yapmıştır. Yazmış olduğu eserlerden birinin adı da “Fenn-i Terbiye” dir. Bu eserinde eğitimi &#252;&#231; b&#246;l&#252;me ayırmıştır: Beden, Fikir, Ahlak. B&#246;ylece genel eğitimin i&#231;inde bedenin eğitilmesinin de gereğini belirtmiştir.
  <O:p></O:p>
  Ethem Nejat (1882-1921): &#199;eşitli illerin &#246;ğretmen okullarında m&#252;d&#252;rl&#252;k, beden eğitimi spor &#246;ğretmenliği ile pedagoji &#246;ğretmenliği yapmıştır. Eğitimini; milli duygulara dayalı, gen&#231;leri canlı, g&#252;&#231;l&#252; ve becerikli yetiştirmeye d&#246;n&#252;k olması gereğini savunmuştur. Bedence sağlam gen&#231;lerin yetiştirilmesinin &#246;nemini ısrarla belirtmiş ve eğitimini spor dersinin okullarda yer alması i&#231;in &#231;ok &#231;alışmıştır. Ayrıca, bu dersi &#246;ğretmenlerin, aydınların ve halkın “hamallık, cambazlık, pehlivanlık” sanıp k&#252;&#231;&#252;msemelerine karşı &#231;ıkmıştır. Kendi deyimiyle; “kamburu g&#246;ğs&#252;nden &#231;ıkan” gen&#231;ler yetiştirilmesini, yeni kurulacak eğitim sisteminin &#246;nemli sorunlarından saymıştır. T&#252;rkiye’de izcilik ve spor teşkilatlarının kurulmasına da yardımcı olmuştur.
  <O:p></O:p>
  İsmail Hakkı Baltacıoğlu (1886-1978): Dar&#252;lmuallimin, Dar&#252;lmuallimat, Dar&#252;lf&#252;nun da &#246;ğretmenlik, orta ve y&#252;ksek &#246;ğretim m&#252;d&#252;rl&#252;kleri ile Dar&#252;lf&#252;nun Emirliği (Rekt&#246;rl&#252;ğ&#252;) ve milletvekilliği yapmış, eğitimcilerimizdendir. Ona g&#246;re, Balkan yenilgimizin tek sorumlusu korkak ve hareketsiz nesiller yetiştiren eğitimcilerimizdir. “İzmir Konferansları” adlı eserinde yeni eğitim sisteminin; v&#252;cuda &#231;eviklik, beceriklilik kazandırması, ş&#252;pheye, g&#246;zleme, dayanması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca, okul programlarının da sağlam kafalar, demir eller, metin seciyeler, y&#252;ksek emeller v&#252;cuda getirecek tarzda, gen&#231;ler yetiştirmesi gerektiğini belirtmiştir.
  <O:p></O:p>
  Selim Sırrı Tarcan (1874-1956): Subaylık, jimnastik &#246;ğretmenliği, m&#252;fettişlik ve milletvekilliği yapmıştır. Kurtuluş Savaşını destekleyen, milletinin bağımsızlığı i&#231;in &#231;alışan ve T&#252;rk beden eğitimi spor tarihinde &#246;nemli yeri olan eğitimcilerimizdendir. Hayatının her d&#246;neminde beden eğitiminin, sporun g&#252;n ışığına &#231;ıkması ve toplum tarafından benimsenmesi i&#231;in &#231;alışmıştır. O fikirlerini diğer eğitimcilerimiz gibi yazarak veya tartışmalarla değil, bizzat uygulamalarla ortaya koymaya &#231;alışmıştır. Beden eğitimi sayılan v&#252;cut hareketlerini, felsefenin temeli haline getirmiş ve milletin bedence hareket halinde olması gerektiğine inanmıştır. Bu inan&#231;ladır ki meydanlarda, okullarda jimnastiği yaymaya, kabul ettirmeye &#231;alışmıştır. Selim Sırrı Tarcan’a g&#246;re eğitim; halka, ayağa kalkmayı ve dik y&#252;r&#252;meyi &#246;ğretmekti. Beden hareketlerinin eğitime veya modernleşmeye olan ilgisini pek az kişi anlayabilmiş olmasına rağmen hi&#231; kimse ona karşı &#231;ıkmadı. İlk yurt dışına “beden terbiyesi” tahsiline yollanmasının yanı sıra T&#252;rkiye’de ilk “İdman Bayramı”nı da (1916) d&#252;zenleyen ve T&#252;rk spor tarihine y&#246;n veren kişilerden biridir.
  <O:p></O:p>
  SONU&#199;

  <O:p></O:p>
  Şayet bug&#252;n T&#252;rk gen&#231;liği; koşuyor, sı&#231;rıyor, y&#252;r&#252;yor, ve &#246;rg&#252;n eğitim kurumlarında beden eğitimi spor dersi, eğitimin ayrılmaz bir par&#231;ası, &#246;nemli bir &#246;ğesi olarak kabul ediliyorsa ve bunun sonucu olarak d&#252;nyadaki diğer uluslar arası m&#252;sabakalara katılabiliyor, onlarla yarışabiliyorsa bunu, yukarıda kısaca anlatmaya &#231;alıştığımız eğitimcilerimize bor&#231;luyuz.

  Kaynak: I.Spor Bilimleri Kongresi Kitabı.Hacettepe &#220;niversitesi Yayını. 2. 2
  Sena
  Bayan Üye

  Cevap: Spora önem veren ilk eğiticiler (:

  Reklam  tarihimizde spora önem veren ve bu konu hakkında eğitim yerleri açan kitaplar yazan eğiticiler bulunmaktadır ve bu kişiler halen tarihte geçmekte ve bilgilerinden faydalanılmaktadır+ Yorum Gönder
spora önem veren kişiler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi