Battal Gazi Destanı : Battal-nâme

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Destanlar ve Efsaneler Bölümünden Battal Gazi Destanı : Battal-nâme ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  aSsude
  Usta Üye
  Reklam

  Battal Gazi Destanı : Battal-nâme

  Reklam  Battal Gazi Destanı : Battal-nâme

  Forum Alev
  battal name battal gazi destani.jpg

  Battal Gazi Destanı’ndaki olayların özeti
  Allah’a hamd ve senadan sonra Hz. Muhammed dönemindeki Battal Gazi’nin gelişini haber veren olayla başlar. Rivayete göre, bir gün Cebrail (a.s.), Peygamber efendimize gelerek, kendisinden iki yüz yıl sonra bir yiğidin geleceğinden ve Rum diyarını fethedeceğinden söz eder. Peygamber efendimiz bu haberi ashabına anlatır. Hz. Muhammed, Battal Gazi’ye verilmek üzere ağzının barını ve mektubunu sahabelerinden Adülvehhâb’a emanet eder. Destanda bu kısımdan sonra başta dört halife dönemi olmak üzere İslam tarihinin önemli olayları kısaca özetlenir. Bu arada Battal Gazi’nin soyu Hz. Muhammed soyuna dayandırılır ve silsilesi ortaya konulur.

  Aradan iki yüz yıl geçer. Hikâye M.S. 8. yüzyıllardaki Malatya’da başlar. Daha Battal Gazi doğmamıştır. Dönemin Malatya emiri Numan’dır. Ömer adlı bir oğlu olur. Bu sıralarda Battal Gazi’nin babası Hüseyin Gazi dağlarda avlanmaktadır. Şam dağları nda avlanırken bir geyiğin peşine takılır. Geyik Hüseyin Gazi’yi bir mağaraya gotürür ve gözden kaybolur. Mağarada Cafer’e yani Battal Gazi’ye verilmek üzere Allah tarafı ndan yerleştirilen çok iyi bir at, süngü, Âdem peygamberin iki bölük saçı, Davud peygamberin zırhı, İshak peygamberin zırhlı örtüsü, Hz. Hamza’nı n bütün silahları vardır. Atı n ismi Aşkar’dır ve bu isim de Allah tarafı ndan verilmiştir. İlk önce Hüseyin Gazi ata sahip olmak istemiş ancak gaipten gelen sesi duyana kadar Aşkar, Hüseyin Gazi’ye teslim olmamıştır. Hüseyin Gazi, bu atı n ve silahları n kendisi için değil, Cafer için saklandığı nı anlar ve emanetleri alıp geri döner.

  Yolda bir yerde uyuyup rüyası nda Cafer’in kendi oğlu olacağı ve Rum diyarı nı fethedeceği müjdelenir. Bir süre sonra Emir Numan ölür ve yerine oğlu Ömer, Malatya emiri olur. Yine bu sırada hizmetçisi Tavabil Rumi, Hüseyin Gazi’ye oğlu olduğunu müjdeler. Emir Ömer çocuğun talihine bakar ve talihinin çok iyi olduğunu görür, çocuğun ismini Cafer koyar. Cafer yavaş yavaş büyür, ancak diğer çocuklardan farklıdır. Güzel ve babayiğittir.

  Hüseyin Gazi avlanmaya meraklıdır. Bir gün yine avlanmak için Mamuriyye tarafı na gider ve o sıralar şehrin başı nda Rum kayserinin eşinin kardeşi Mihriyayil vardır. Mihriyayil, Hüseyin Gazi’yi yakalar ve şehit eder. Bir gün yarenler Abdüsselam, Ali bin Haşim, Yahya bin Mansur, Emir Ömer ve Abdülvehhâb otururlarken Hüseyin Gazi’nin kızıl kana bulanmış atı nı görürler.

  Müminlerin habercisi Yahya bin Münzir, Hüseyin Gazi’nin şehit edildiğini haber verir. Müminler ve dönemin halifesi Tavamık bin Mad yasa boğulurlar. Malatya’da Hüseyin Gazi’nin yerine, Cafer küçük olduğu için başkomutan olarak Abdüsselam’ı dikerler. Bu olay üzerinden on yıl geçer. Cafer on üç yaşına basmıştır. Güçlü bir delikanlı olur. Dört kutsal kitabı okumuş, tefsir ve hadis ilimlerini öğrenmiştir. Şehrin vaizi olur. Ayrıca Gazan adlı silahşordan, silah ve savaş ilmini öğrenir. Bir gün gezi esnasında arkadaşları Cafer’in ilimde ve silahşorlukta ne kadar üstün olduğunu görünce babasının mansıbını talep etmesini teklif ederler. O kadar ısrar ederler ki Cafer’in gönlü bunu istemeye başlar. Durumu Emir Ömer’e açar. Abdüsselam, babası n ı n kanı nı yerde koymaması şartıyla ancak babasının mansıbını alabileceğini söyler

  Cafer o gece babası n ı n kanı nı almak için Mihriyayil’i aramaya gider. Yolda ruhban gibi görünen Şemmasla tanışır ve bir süre onun yanı nda kalır. Daha sonra intikamı nı almak üzere yola koyulur. Yolda Mihriyayil’in kardeşi Şamseble karşılaşır ve onu öldürür. Daha sonra Mihriyayil’i ve ün yapmış on dört beyi öldürür. Oradaki Eflahun adlı köle Müslüman olur. Öldürülen beylerin kellelerini alıp Malatya’ya döner. Malatya’da Cafer, babası n ı n kanı nı aldığı nı ispatlar ve babası n ı n mansıbı nı alır.

  Bu haberi alan Kayser, oğlu Şemun’u İbriyanus ve Kibriyanus adlı pehlivanlarla ve kırk bin askerle Malatya üzerine gönderir. Malatya beyleri Cafer’e bu belayı başları na açtığı için kızarlar. Cafer, o gece kale kapıcısı İbrahim’e zorla kapıyı açtırarak savaşmak üzere tek başı na gider. Bu aynı zamanda Cafer’in ilk savaşıdır. Şemun’un ordusuna karşı gelir ve ulu pehlivanlardan çoğunu öldürür. Bu sırada Malatya beyleri yanlış yaptıkları nı anlarlar ve orduyu toplayıp Cafer’e yardıma giderler. Müslüman Türk ordusu burada büyük bir zafer kazanır. Savaşa gelen kayserin oğulları ndan Rebi tutsak edilir ve Müslüman olur. Savaşı n ardı ndan Hristiyan kılığı ndaki Şemmas Pir, gerçek kimliğini ortaya koyar ve asıl isminin Abdülvehhâb olduğunu söyler. Hz. Muhammed zamanı nda olan hadiseyi anlatır ve Hz.Muhammed’in mektubunu Malatya uluları na gösterir. Yine Abdülvehhâb’a emanet edilen Hz. Muhammed’in ağzını n barı nı Cafer’in ağzı na koyar. Cafer bunu yer yemez bütün ilimleri ve yetmiş iki türlü dili öğrenir. Savaştan elde edilen ganimetten Halifeye de gönderilir.

  Battal Gazi’nin Ahmer ile Cenk Edip Müslüman Etmesi
  Hikâyenin ikinci bölümünde, ünlü Bizans pehlivanı Ahmer’in Cafer tarafı ndan Müslüman edilmesi anlatılır. Daha önceki bölümde büyük bozguna uğrayan kayserin ordusu, geri döner. Kayser bunun üzerine daha büyük ordu toplayarak oğlu Şemun’u, Şemmas ve en önemli pehlivanı Ahmerle birlikte Malatya üzerine gönderir. Malatya gazileri haberi alı nca onlarda bir ordu toplarlar. Fakat Müslüman ordusu sayıca kayserin askerinden çok azdır. Bu sebeple bir dağı n eteğine ordugâh kurup çevresini hendekle kazarlar. Aslı nda bu yer bundan sonraki savaşları n olacağı ana mekânlardan biridir. Savaşta hendekten dışarı çıkıp içeri girilebilecek bir savunma hattı oluşturulmuş olur. Savaş esnası nda ilk olarak taraflar arası nda teke tek mücadeleler yapılır. -Battal Gazi Destanı’nda bu sahnelerin ayrı bir önemi vardır.- Bu esnada sinirler iyice gerilir ve savaş stratejileri belirlenir. Her iki taraf birbirini tanır. Bu cenkleşmelerde Cafer ile Ahmer karşı karşıya gelirler ve Cafer Ahmer’i yener. Gün akşam olur ve herkes tarafı na çekilir. Cafer, Ahmer’i takip eder ve onu konağı nda bulur. İkisi güreş tutarlar ve kim yenerse, yenilen onun dinine girecektir. Cafer, Ahmer’i yener ve Ahmer Müslüman olup Ahmed-i Tarran ismini alır. Ahmed-i Tarran ise Cafer’e Battal Gazi ismini verir. Hikâyede bundan sonra Cafer, Battal Gazi olarak anılırken, Ahmer de Ahmed-i Tarran olarak anılır. Bir gün sonra Ahmed-i Tarran savaş meydanı nda Seyyid Battal ile tekrar karşılıklı cenge girer. Tekrar yenilince artık tam olarak Müslüman olup, kayserin ordusuna karşı savaşmaya başlar. Tabi kayserin ordusu sayıca çok fazladır ve bir ara Müslüman ordusu bunalır. Bu sıra Cafer’in duasıyla birlikte Allah tarafı ndan bir fırtı na çıkar ve kâfir askerinin üstüne tozu toprağı gotürür. Böylecekâfir askeri bozguna uğrar. Hemen fetihname yazılıp Şam’daki halifeye ganimetlerle birlikte gönderilir.
 2. 2
  aSsude
  Usta Üye

  --->: Battal Gazi Destanı : Battal-nâme

  Reklam  Kayserin Dört Oğlunun Beş Yüz Bin Asker İle Gelmesi ve Seyyid Battal Gazi’nin Onlart Yenmesi
  Üçüncü hikâyede ise kayserin dört oğlunun beş yüz bin askerle Malatya üzerine gelmeleri ve tekrar Battal Gazi tarafı ndan bozguna uğratılmaları anlatılır. Aradan kış geçer. Bahar geldiğinde Battal Gazi bir gün geziye çıkar. Gezi esnası nda bir konakta çok güzel bir kız görür ve âşık olur. Kız Battal Gazi’nin amcası Hasan’ ı n kızıdır Ancak Battal Gazi bir türlü kızı isteyemez. Bunun üzerine kırk gün geçer. Bir gece Emir Ömer rüyası nda Hz. Muhammed’i görür. Rüyası nda, Hz Muhammed, Hasan’ ı n kızı nı Battal Gazi’ye verir ve Emir Ömer’den kızı istemesini söyler. Emir Ömer, Hasan’dan kızı ister ve Battal Gazi böylece Zeynep Banu ile evlenir Bu arada Mamuriyye beyi Mihran kayserden asker talep eder Kayser, dört oğluyla birlikte beş yüz bin askeri Malatya üzerine gönderir. Malatya gazileri ancak yirmi bin asker toplayabilirler. Tekrar önceki savaştaki dağı n eteğine gelip kuyular kazarlar. Bu arada savaş meydanı na Battal Gazi’nin eşi Zeynep Banu da gelir. İki taraf da savaş meydanı na yerleşir. Üç yüz kişilik ilk grubu Seyyid ve on silah arkadaşı tek başları na bozguna uğratırlar. Daha sonra kâfir askeri dağı kuşatır ama Müslüman askerler buna da fırsat vermezler Sonraki günler teke tek vuruşmalarda Seyyid Battal Gazi ve silah arkadaşları başta İstanbul’un beyi Tekfur olmak üzere birçok kâfir beyini öldürürler. En son bu hâli gören kayserin oğlu Şemmas dayanamaz ve meydanda Battal Gazi’ye karşı yürür. Battal Gazi bunu bağlayıp esir eder. Bu durum karşısı nda bütün kâfir askeri hamle kılar. İki ordu birbirine karışır ve kâfir askeri bozguna uğrar. Bu arada çadırda bağlı olan Şemmas ellerini çözüp kaçmayı başarır. Battal onu aramaya gider ve tekrar yakalayıp getirir. Şemmas tekrar kaçmayı başarır ve Battal’ı öldürmek üzere geldiği çadırda, Zeynep Banu’yu bulup kaçırır. Seyyid durumu anlayı nca tekrar Şemmas’ ı n peşine düşer ve İstanbul’a kadar gider Kayser, Zeynep Banu’yu küçük kızı Mehpeyruz’un yanı na koyar Mehpeyruz kırk gündür Hz. Muhammed’i rüyası nda görmektedir. Seyyid gelip Zeynep Banu’yu veMehpeyruz’u bulur, beraber gizlice kaçarlar. Bu arada Battal Gazi, Mehpeyruz ile de evlenir. Kayser durumu haber alınca oğullarını Battal Gazi’nin ardı nca gönderir. Yolda karşılaşırlar. Mehpeyruz, ağabeyleri Şemmas ve Konstantin’i yaralar. İkiz kardeşi Ramini’yi ise Müslüman yapar. Battal Gazi, Ramini, Zeynep Banu ve Mehpeyruz, gelen orduyu bozguna uğratırlar. Malatya’ya gelirler. Yine bir fetihname yazdırılıp Halife’ye gönderilir

  Abdüsselam’ ı n Rum’a Gidip Esir Olması
  Dördüncü bölümde Abdüsselam’ ı n Rum’a gidip esir olması ve Battal Gazi tarafı ndan kurtarılması anlatılır. Hikâyenin başı ndan bu yana Abdüsselam, Battal Gazi’nin başarıları nı çekemez ve onu kıskanır. Başkomutanlığı elinden aldığı için Battal Gazi’yi hiç sevmez. Battal Gazi’nin bu başarıları ndan sonra kıskançlığı ndan sinirle çıkar gider. Tarsus’a varır. Tarsus beyi Muhammed ibn-i Hüseyin, Abdüsselam’ ı n arkadaşıdır. Abdüsselam, derdini orada açıp Seyyid’den dert yanı nca, mecliste bulunan Nasr-ı Hubbab, Battal Gazi’nin hüner gösterdiğini, bu durum karşısı nda kendisinin de hüner gösterip mansıbı tekrar geri alabileceğini söyler. Ne yapacağı hususunda da, şunları sıralar: Harcan’daki kayserin kızı nı getirmesini, yahut İstanbul’da Serabil Keşişi öldürmesini veya ab-ı mabudiyyeyi dökmesini ya da Hz. İsa’dan bu yana yanan kandili söndürmesini yahut kızıl altı ndan putu getirmesini söyler Böylece bunlarla halifeden tekrar eski mansıbı nı talep edebileceğini belirtir. Abdüsselam, bu tavsiyeler doğrultusunda elbiselerini değiştirip Rum’a gider. Ancak kayser bunun geldiğini haber alır ve yakalattırır. Buna bir ham gön (deri) giydirirler ve güneşin altı na asarlar. Deri kurudukça büzülür ve Abdüsselam’ı dayanılmaz acılar içinde yavaş yavaş öldürmeye başlar. O vakit İstanbul’da yaşayan Müslümanlardan Müheng-i Hindi durumu Battal Gazi’ye bildirir. Battal (Gazi) Müheng-i Hindi’nin yardımıyla Abdüsselam’ı kurtarmaya gider. Kendini bir keşiş kılığı na sokar ve İstanbul’un en ulu ruhbanı Meftul’un yanı na varır. Meftul’u Kudüs’teki yeğeninin kendisi olduğuna inandırır. Bütün ruhbanlar Battal Gazi’nin vaazları karşısı nda hayran kalırlar. Hatta Battal Gazi, Ayasofya’da kayser dâhil bütün Bizans uluları na vaaz ve nasihateder. Gece Abdüsselam’ı Müheng ile kurtarmaya gider ve onu oradan kurtarır. Müheng’in evine gelerek Abdüsselam’ı orada tedavi etmeye başlar. Gündüz ruhban kılığı nda İstanbul’da faaliyetlerine devam eder. Abdüsselam iyice iyileştikten sonra bir gece keşişlerin ulusu Serabil’in yanı na gelir ve Serabil ile birlikte dört yüz ulu keşişi öldürür. Hz. İsa’dan bu yana yandığı söylenen kandili bozar. Ab-ı mabudiyyeyi döker. Kızıl altı ndan putu alır O gece Battal Gazi, Müheng’in evinden Abdüsselam’ı alıp Malatya yoluna düşer. Yolda giderken bir yerde yol ikiye ayrılır. Abdüsselam’ ı n gözleri dolar. Orada Serabil denen bir beyin Nevruz Banu adı nda bir kızı vardır ve ona âşıktır. Battal Gazi, Abdüsselam’ı orada bırakıp kaleye gider ve keşiş kılığı nda içeri girer. Battal Gazi, şehrin başı nda bulunan Tefanuş’u öldürüp Nevruz Banu’yu kaçırır. Ancak Tefanuş’un oğlu Mihriyanus on iki bin askerle Battal Gazi’nin arkası na düşer Battal Gazi, Mihriyanus’u öldürünce ordusu da bozulur. Abdüsselam, Battal’ ı n bu iyilikleri karşısı nda çok müteşekkir kalır ve Battal’a karşı olan bütün kini gider. Malatya’ya gelirler ve Nevruz Banu Müslüman olup Abdüsselam ile evlenir.

  Seyyid Battal Gazi’nin Mihran’ı Öldürmesi
  Beşinci hikâyede Battal Gazi’nin babası n ı n katillerinden Mihran’ı öldürmesi anlatılır. Bir gün Tarsus uluları otururken Nasr-ı Hubbab, Battal Gazi’yi över. Meclisteki Medhor, Battal Gazi’nin daha babası n ı n kanı nı almadığı nı, Mihriyayil’in kardeşi Mihran’ı öldürmediğini belirtir. Bunun üzerine Muhammed ibn-i Fellah, Battal Gazi’nin intikamı nı almak üzere Mihran’ı öldürmek için yola koyulur. Muhammed, yolda bir manastırı n önünden geçer. Manastırdaki Mihriyayil’in kızı rüyası nda Hz. Muhammed’i görmüş ve onu Muhammed ibn-i Fellah’a vermiştir. Bu arada Battal Gazi, durumdan haberdar olur ve Muhammed’in peşinden yola çıkar. Muhammed, Mihran’ı kırk silahlı kölesi ile bulur. Muhammed, kırk köleyi de öldürür ancak yorulmuştur ve Mihran bunu öldürmek üzereyken BattalGazi) yetişir, Muhammed’i kurtarıp Mihran’ı öldürür. Manastırda kırk Müslüman mahpustur. Onları çıkarıp manastırdaki kırk güzel kızla evlendirirler Buradan Tarsus’a gelirler. Ancak Tarsus yakı nları nda Sinbat adlı bir kâfir kale kurmuş ve yollarıkesmiştir. BattalGazi), Malatya’ya mektup yazarak yardım ister. Ahmet Tarran, Abdülvehhâb, Tavabil, Nasr-ı Hubbab ve üç yüz pehlivan yardıma gelirler. Tarsus beyi de üç yüz kişiyle destek olur. Sinbat’ ı n ordusunu kırarlar ve Sinbat kaleye sığı nır. Battal Gazi kalenin su yolunu kullanarak kalenin içine girer. Sinbat’ı ve kırk kişiyi öldürüp kale kapısı nı açar. Müslüman askerler içeri girip kaleyi fethederler. Bir gün yine bir yaşlı adam ağlayarak Battal Gazi’ye gelir. Muhammed ve Said adlı oğulları n ı n kayıp olduğunu söyler. Seyyid bunun üzerine Aşkar’a binip Rum’a yönelir Yolda bir kaleye gelir. Oradaki bir manastırda şenlik vardır ve şenliğe Şemun da gelecektir. Esir edilen Müslümanlar işkence ile öldürüleceklerdir Battal Gazi hemen manastıra yönelir. Manastırı n önünde Şemun ve Gazban çadır kurmuşlardır. Seyyid gizlice manastıra girip Müslüman esirleri kurtarır. Gazban’ı öldürür ve Şemun’a oğlunun ava gittiğini söyler Şemun da ava gider. Hapisten kurtulan yetmiş Müslüman Şemun’u yakalayıp parça parça ederler. Şemun ve Gazban’ ı n öldüğünü gören asker bozulur ve kaçar. Battal Gazi, Muhammed ve Said’i alarak Malatya’ya gelir İhtiyar, oğulları nı görüp mutlu olur Bütün olanlar halifeye mektupla bildirilir
 3. 3
  aSsude
  Usta Üye
  Kayser-i Rum Vezirinin Kızı Biyza’yı Seyyid Battal Gazi’ye Göndermesi
  Altı ncı hikâyede kayserin vezirinin, kızı Beyza’yı Battal Gazi’yi öldürmek üzere göndermesi anlatılır. Battal’ ı n oğulları nı öldürdüğünü haber alan kayser çok üzülür. Bunun üzerine kayserin veziri Akratis, Beyza adlı kızı nı Battal Gazi’yi) öldürmek üzere Malatya’ya gönderebileceğini söyler. Kayser bu işi başarırsa Beyza’yı oğluna alacağı nı söyler. Bunun üzerine Yahudi tüccar Yemliha ile Beyza’yı bir sürü hediye ile Battal Gazi’ye gönderirler. Battal Gazi, Beyza’dan hoşlanır. Beyza bunu fırsat bilerek bir gece Battal Gazi’yi öldürmeye çalışır ama Battal engel olur. Beyza hemen Müslüman olup aman diler. Yahudi Yemliha İstanbul’a kaçar. Diğer taraftan bir gün Battal Gazi, dostlarıyla otururken Abdurrahman adlı kişi içeri girer. Aliyun adlı kâfirin İstanbul’da deniz kenarı na ev yaptırdığı nı ve eline geçen Müslümanı öldürüp bahçesindeki ağaçlara kellelerini astırdığı nı söyler. Battal Gazi, Şemmas Pir’in yanı na uğradıktansonra bu deniz kenarı ndaki köşke gelir. Orada Muhammed bin Fellah ile karşılaşır. Bu arada Aliyun’un babası Dehyan çıkagelir. Battal Gazi, Dehyan’ı ve sonra Aliyun’u öldürüp başları nı ağaca asar. Bu arada Tarsus beyleri yardıma gelirler. Yirmi bin kâfir askerini kırarlar.
  Muhammed bin Fellah ve Battal Gazi, Malatya yoluna düşerler. Yoldayken Muhammed, Mihriyayil’in kızı n ı n öldüğünü ve burada bir kıza âşık olduğunu belirtir. Battal Gazi, bu kızı n Yahya ibn-i Efşan adlı Müslümanı n kızı olduğunu anlar ve Muhammed’i kızla evlendirerek orada bırakır. Kayser, Aliyun ve Dehyan’ ı n ölümünü haber alı nca korkusundan Battal Gazi’ye mektup yazar. İki şehrin anahtarı nı ona gönderir ve haraca razı olur.
  Battal Gazi Malatya’da dostlarıyla otururken içeri Kasım ve Mansur adlı iki genç girer. Malları nı amcaları n ı n gasp ettiğini ve kendilerine geri vermeye razı olmadığı nı söylerler. Battal Gazi, İskenderun kadısı na mektup yazarak durumu düzeltmesini söyler. İskenderun kadısı gerekeni yapar ve gençlere malları nı verir. Bir iki gün sonra bu iki genç, bir kavgaya karışırlar ve adam öldürmeye teşebbüsten hapse girerler. Bunlar hapisten kaçarlar ve Kaymuna şehrine gelirler. Şehrin beyi Kantur, bunları zindana atar. Kasım ve Mansur’u Kantur’un kızı Hristiyan yapar ve Kantur bunlara önemli mevkiler verir. Bir gün Kantur, Battal Gazi’den) çok şikâyet eder. Kasım ve Mansur, Battal Gazi’yi getirebileceklerini söylerler ve bu söz üzerine Malatya’ya gelirler. Battal Gazi’ye kadı n ı n malları kendilerine vermediğini söylerler. Battal Gazi hazırlanıp yola koyulur. Yolda bir yerde uyurken bu iki kardeş Battal Gazi’yi öldürmek isterler ancak kıyamazlar ve Kantur’a haber verirler. Kantur gelip Battal Gazi’yi yakalar, zindana atıp kaysere mektupla durumu bildirir. Bu sırada Kaytur Hz. Muhammed’i rüyası nda görür ve bütün beyleriyle birlikte Müslüman olur. Durum bizzat Kaytur tarafı ndan halifeye bildirilir. Bundan sonra Kaytur Çuy-ı Ferakıb çayını n kenarı nda Abad Kalesi’ni yapar.

  Seyyid Battal Gazi Magrib’e Gidip Firdevs’i Katletmesi
  Yedinci hikâyede Battal’ın Mağrib’e gidip Firdevs’i öldürmesi anlatılır. Bir gün Seyyid evde yemek yerken lokmalar elinden düşer. Battal Gazi bunun bir şeye işaretolduğunu anlar. Çok geçmeden içeri Tavabil adlı bir Yahudi girer. Samiyye şehrinden geldiğini ve oranın Firdevs isimli bir padişahı olduğunu söyler. Firdevs’in kızı na âşık olduğunu belirtir. Ayrıca Samiyye kalesinde yetmiş Müslümanı n esir olduğunu ve Hz. Muhammed sülâlesinden insanları n, Hz. Ömer ve Ebu Bekir soyundan kişilerin mahpus yattığı nı anlatır. Oradaki bir yaşlı kişinin kendisine mektup verdiğini ve mektubu Battal Gazi’ye iletirsen istediği kızı alabileceğini söylediğini anlatır. Eğer sevdiği kızı alırsa kendi de Müslüman olacağı nı belirtir. Battal Gazi, Yahudi Tavabil ile batıya doğru yola koyulur. Deniz kenarı na geldiğinde Aşkar’ı bir arslana emanet eder ve gemiye binerler. Bir adaya gelirler ve orada Firdevs’in Battal Gazi’yi öldürmek üzere gönderdiği Sincar adlı pehlivanla karşılaşırlar. Battal Gazi onu öldürür ve Sincar’ ı n kılığı na girip Samiyye’ye gelirler. Firdevs’e Sincar’ ı n Battal Gazi’nin kellesiyle geldiği haberi ulaşır. Firdevs büyük bir törenle Sincar zannettiği Battal Gazi’yi karşılar. Battal Gazi, Firdevs’in davetlisi olarak saraya gider ve orada Firdevs’i öldürür. Zindandaki Müslümanları çıkarıp onları silahla donatır. Firdevs’in meşhur on beyini de öldürür. Haber duyulunca şehir birbirine karışır, ufak bir mücadeleden sonra bütün halk Müslüman olur. Battal Gazi, peygamberin soyundan olan Asım’ı kuyudan çıkarır. Ebu Bekir neslinden Avf’ı ve Ömer neslinden Ebu Tahir’i de kurtarır. Bu arada Firdevs’in öldüğünü haber alan Calut isimli oğlu ve Harut adlı damadı ordu toplayıp kale kapısı na dayanırlar. Battal Gazi, gece kâfir ordusunu birbirine kırdırır. Sabah yabancı kimsenin olmadığı nı gören Calut sinirlenir ve Battal Gazi’yi meydana davet eder. Battal Gazi meydana iner ve Calut’u öldürür. Bu sefer Harut hamle kılar. Bir iki hamle ardı ndan Battal Gazi, kaçar gibi görünerek at sürer ve Harut Battal Gazi’nin ardı nca gider. Battal Gazi bunu ıssız bir yerde öldürür ve Harut’un kılığı na girer. Geri Harut’un çadırı na gelir. Çadırda iken Harut’un kardeşi Talut’u çağırır ve onu da çadırda öldürür. Gece kaleye gider ve sabah kâfir askeri durumu öğrenince kaçışmaya başlarlar. Bu sırada Hızır peygamber bunları n önünü kesip Battal’ ı n dinine neden girmediklerini sorar. Kâfirler Hz. İsa’nı n ölüyü dirilttiğini, eğer Battal Gazi de ölüyü diriltirse Müslüman olacakları nı söylerler ve durumu Battal Gazi’ye deanlatırlar. Battal Gazi hemen savaşa son verir ve kırk gün mühlet ister. Asım hazretleri, Battal Gazi’ye ölüyü diriltme duası nı Hızır İlyas makamı nda kırk gün oruç tutarak öğrenebileceğini söyler. Battal Gazi Hızır İlyas makamı na gider ve kırk gün oruç tutup ibadet ettikten sonra İlyas peygamberden ölüyü diriltme duası nı öğrenir. Tekrar Samiyye’ye gelir ve şehrin uluları ve halkı huzurunda Firdevs’in öldürdüğü bir kız ve oğlanı diriltir. Dirilen iki ölü de Müslümanlığa ikrar getirirler. Bütün şehir halkı Müslüman olur. Battal Gazi Ebu Bekir oğlanları ndan Abdüllokmı n’ı oraya halife diker ve Firdevs’in kızı nı Yahudi tacire verir Yahudi tacir hemen Müslüman olur. Battal Gazi Asım hazretleri ile Malatya yolunu tutar. Geri denizden gelirler ve karaya çıkınca Battal Gazi bir nara haykırır. Arslan Aşkar’ı ve yanı nda yedi yüz at daha getirir
  Hikâyenin devamı nda Bahtiyar adlı kâfirin hikâyesine geçilir Battal Gazi Malatya yoluna devam ederken yolda bir kaleye rast gelir. Kalenin Müslümanlara çok eziyet eden acımasız Bahtiyar adlı padişahı vardır. Battal Gazi kaleye bir çoban kılığı nda girer ve Bahtiyar’ı öldürür. Yedi yüz Müslümanı n da hücumuyla kale ele geçirilir. Battal Gazi kaleyi yıkıp harap eder ve içindekileri Müslüman yapar Bu arada Battal Gazi’nin Batı’ya gittiğini haber alan Kayser bunu fırsat bilip hemen Şahseb adlı meşhur pehlivanı, Sercayil ile yüz bin askerle Malatya üzerine gönderir. Malatya gazileri durumu haber alı nca tekrar Malatya dışı ndaki Feth-i Cebel isimli dağı n eteğine gelip kuyular eşerler ve kuyuları n arkası na sığı nırlar Ancak savaş başlayı nca Müslümanlar çok bunalırlar Ahmed Tarran, Abdülvehhâb, Cude Gazi gibi on dört seçme pehlivanı esir ederler Emir Ömer halifeye hemen mektup gönderir. Eba Müslim’in torunları ndan Ali bin Mızrab on iki bin Harezmli yiğitle yetişir. Ancak savaşta Ali de çok ağır yaralanır ve bacağı kopar. Kâfir askeri tam Malatya’ya girecekken Battal Gazi yolda yetişir Ölüyü diriltme duası ile Ali’nin kopan bacağı nı iyileştirir. Battal Gazi’nin gelişiyle savaş Müslümanları n lehine gelişir. Battal Gazi Şahseb’i öldürür ve kâfir askeri bozulur. Savaş ganimetinden beşte bir çıkarıp Asım, Tahir ve Avk ile halifeye gönderirler. Daha sonra bu üç kişi Kâbe’ye geçip oraya yerleşirler
 4. 4
  aSsude
  Usta Üye
  Seyyid Battal Gazi’nin Saka Suretine Girip Kayseri Katletmesi


  Dokuzuncu bölümde kayserin en büyük seferi ve bu seferde Battal Gazi’nin verdiği mücadeleler ve kayseri öldürmesi anlatılır Bir gün Battalarkadaşlarıyla otururken bir yaşlı kişi gelir ve Harcı n’dan geldiğini, kölesini zindana attıkları nı ve onu görmeye gittiğinde Cude Gazi’nin oğlu Musa’yla karşılaştığı nı söyler. Musa’nı n kendisine Malatya’ya gidip Battal Gazi’ye durumu haber vermesini istediğini belirtir Battal Gazi hemen Aşkar’a binip Harcı n’a gider. Ancak kaleye girecek yol bulamaz. Ayrıca kale çok iyi muhafaza edilmektedir. Günlerce çare arar, bulamaz. Bir gün Çin padişahı, oğluna Tariyun’un kızı nı almak ister. Bu sebeple nişan takmak için gelirler. Battal Gazi bunlara saldırır, kimini öldürür, kimi canı nı zor kurtarır. Tariyun hemen oğlu Kasura ile ordu gönderir. Battal Gazi orduyu bertaraf edip Kasura’yı dağa çıkarır. Tariyun hemen dağa komutanı Mahiyar ile binlerce kişilik ordu gönderir. Battal Gazi bunları da kılıçtan geçirir. Bu sefer Tariyun kendisi binlerce asker ile dağa çıkar. Battal’ı namaz kılarken yakalarlar. Hemen kaysere mektup yazıp Battal Gazi’nin yakalandığı nı bildirirler. Battal Gazi’yi zindana atarlar. Musa, Battal Gazi’yi görünce üzülür Battal Gazi üzülmemesini, her işte hikmetler olduğunu söyler. Aradan bir hafta geçer. Tariyun’un kızı Battal Gazi’yi Hristiyan etmek için sık sık yanı na gelmeye başlar. Ancak ne etse Battal Gazi’yi döndüremez. En sonunda Battalgaipten bir sofra yemek indirir ve kız bu olay karşısı nda hayrete düşer ve ah vah ederek oradan ayrılır. Bu arada duvar yarılır ve gaipten taşçı kazması Battal Gazi’ye verilir. Battal bununla prangaları nı kırar, zindanı n duvarı nı kazıp dışarı çıkar. Gülendam’ ı n odası na gelir Bu arada Gülendam da peygamberimizi rüyası nda görmektedir Rüyası nda Hz. Muhammed Gülendam’ı Battal Gazi’ye verir. Kız uyandığı nda Battal Gazi’yi karşısı nda bulur. Hemen zindancıyı çağırıp olan bitenden kimseye bahsetmemesini söyler. Zindancı da rüyası nda Hz. Muhammed’i görmüş ve Müslüman olmuştur. Gece yarısı gelip bütün esirleri dışarı çıkarırlar. Esirler Battal Gazi ile Gülendam’a nikâh yaparlar. Battal Gazi Musa’yı ve dokuz yaşlı esiri Malatya’ya gönderir ve olan bitenlerden kimseye bahsetmemeleri için tembihler. Kendi Gülendam’ ı n yanı nda kalır
  Gülendam babasıyla otururken kayseriden mektup gelir. Kayser, mektupta Battal Gazi’yi şehrin ortası nda hemen yakması nı emreder. Gülendam bunu duyunca babası na Battal Gazi’nin sağ olmadığı nı söyler. O sırada zindancı içeri girer ve esirlerin kaçtığı yolunda feryat eder. Zindanda bir kâfir esir ölüsü vardır. Gülendam bunun Battal Gazi olduğunu söyler. Tariyun ölü cesedi ateşte yakar ve küllerini kaysere gönderir. Kayser bu külleri yüzüne gözüne sürer Bu haber Malatya’da da duyulur. Battal Gazi’nin arkadaşları, halife ve bütün Müslümanlar yasa boğulurlar. Zeynep hatun üzüntüsünden ödü patlayıp ölür. Bu arada kayser Battal Gazi’den kurtulduğunu zannederek bütün askerini İstanbul’da toplar. Bütün kâfir memleketlere haber salar. Kayserin bu hazırlığı ndan halifenin haberi olur. Her iki taraf da savaş hazırlığı na başlar Her iki taraf da kendilerine bağlı ve yakın yerlerin hepsine mektuplar yazıp asker toplarlar. Bu sırada Tariyun da askerini toplayıp kaysere katılmak üzere yola koyulur Gülendam hamiledir. Battal Gazi Gülendam’ı babası n ı n yanı nda bırakıp kayserin ordusuna doğru yola koyulur. Kalun iklimine gelir ve Şemun’un sayısız askerle orada konakladığı nı görür. Kayser sürekli asker toplamaktadır. Asker yere göğe sığmaz olur. Yüz kere yüz bin asker toplanır Battal Gazi Kudüs’e gelince kendini ve atı nı siyaha boyayıp Hintli kılığı na girer Tariyun’un oğlu Kasura’nı n yanı na gider. Oradan kaçıp İstanbul’a gelir ve kayserin ordusunda saka suretinde dolaşmaya başlar. Her gece meşhur beylerden 5-6 tanesini öldürür. Kayser dahi bu durumdan âciz kalır. Bunun üzerine herkes tanıdığı na kefil olsun denilir. Herkes birbirine kefil olur ancak Battal Gazi açıkta kalır. İncil’den ayetler okur ve kaysere dil döker. Kayser bundan etkilenip Battal Gazi’ye kefil olur. Battal yine geceleri kayserin beylerini öldürmeye devam eder Kayser baktı olacak gibi değil, hemen orduya hareket emri verir
  Kayserin hareket ettiğini haber alan halife de bir buçuk yıldır topladığı askerle yola çıkar Battal Gazi kayserin ordusunda sürekli beyleri öldürmeye ordunun huzurunu bozup zayıflatmaya devam eder. Bu arada kaysere Müslüman ordusunun öncü kuvvetinin görüldüğü haber verilir. Kayser askerlerin bir bölümünü oraya gönderir. Müslüman ordusundan haber getirecek adam aranır. Battal Gazi hemen bunu yapabileceğini söyler. Sonra gece geri gelip Kapus’u kaçırır. Konstantine gelip Kapus’un Müslümanları bulduğunu ve acele yardıma gelmesi gerektiğini bildirir. Gece vakti Kapus’un ordusuyla Konstantin’in ordusunu karşı karşıya getirir ve onları birbirine kırdırır. Konstantin’i de kaçırır. Bu şekilde oyunlarla Battal Gazi Kapus’u, Şemun’u, Tariyun ve oğlunu kaçırıp bunları Şemmas’ ı n yanı ndaki bir su kuyusuna hapseder. Yine benzer bir oyunla kayserin veziri Akratis’in ordusuyla Tariyun’un ordusunu birbirine kırdırır. Ölen kâfirin haddi hesabı belli değildir. Akratis, bunları Battal Gazi’nin yaptığı nı anlar ama o da bunları yapan kişinin Battal Gazi değil de Hintli bir zenci olduğunu zanneder. Battal Gazi kayserin ordusuna epeyce zarar verir ve Malatya’ya gelir. Malatya’da herkes uzaktan onu Battal Gazi’ye benzetir fakat yakına gelince onun siyah olduğunu görüp şüphede kalırlar. Battal Gazi herkese kendini cinni olarak tanıtır. Müslüman öncü birlikleri Akratisle karşılaşır. Akratis çok Müslümanışehit eyler. Battal Gazi en sonunda meydana inerek onlarca kâfir beyini öldürür. Her gün dağdan siyah cinni şeklinde iner akşam olunca tekrar geri çıkar. Gece vakti Akratis’in ordusunu birbirine kırdırır. Bu haberleri alan kayser bir ara aklı nı yitirir. Hekim ararlar, bu arada oraya gelen Battal Gazi hekim kılığı nda kaysere ilaç sürer. İlaç kayserin saçı nı sakalı nı döküp yüzüne bakılmaz hâle getirir. Müslüman orduları tekrar Feth-i Cebel dağı n ı n eteğinde konaklarlar. Kâfir ve Müslüman orduları karşı karşıya gelirler. Her iki taraftan da kırılanı n haddi hesabı belli değildir. Ne zaman ki Battal Gazi dağdan iner durumu hemen Müslümaları n lehine çevirir. Bu savaşlar sırası nda halife de yetişip Müslüman ordusuna katılır. Halifenin geldiği akşam Battal Gazi gizlice kayserin çadırı na gider. Ahmed Tarran ve Mumlan Gazi’yi oradan kurtarır. Onlara Müslüman ordusuna müjde vermelerini Battal Gazi’nin ölmediğini söylemelerini ister. Battal tekrar kayserin çadırı na gelip kaysere ot koklatıp bayıltır ve onu dağa çıkarır. Sıkıca bağlar ve sonra onu uyandırır. Kaysere kendisinin İsa Mesih olduğunu ve Battal Gazi’nin ölmediğini, Battal Gazi’nin ancak onun elinden öleceğini söyler Tekrar ot koklatıp bayıltır ve çadırı nda yattığı yere koyar. Sabah kayser uyanır ve rüya gördüğünü zanneder. Beylerine Battal Gazi’yi ancak kendisinin öldürebileceğini, bunu İsa Mesih’in kendisine söylediğini belirtir Battal Gazi o gün gerçek kimliğiyle meydana girip kayseri ister. Beyler ilk önce meydana kayseri salmazlar Ama meydana kim girdiyse ölür Kayser, Battal Gazi’yi ancak kendisinin öldürebileceğine inanarak en sonunda meydana girer. Battal Gazi, kayseri de öldürür. Kâfir ordusu dehşete düşer. Müslümanlar sevinirler Bu arada morali bozuk ve zayıf düşen kâfir askeri birden hücum ederler. Müslümanlar kâfir askerini bozup savaşı kazanırlar Battal Gazi Şemmas Pir’in manastırı ndaki kuyudan Konstantin, Şemun, Tariyun, Kalun ve Kapus’u çıkarıp getirir Battal Gazi bunları öldürmek ister Ancak halifenin yanı nda Ukbe isimli gizli din tutan bir kadı vardır O engel olup sabaha kadar mühlet ister Bunları alıp çadırı na gider ve kendisinin Hristiyan olduğunu ve haracı kabul edip barış yapmaları nı, kayserin intikamı nı kendinin alacağı nı söyler Sabah olunca barış sağlanır, halife Konstantin’i kayser yapar ve her yıl haracabağlayıp Müslümanlara kötülük yapmaması hususunda söz alır Bundan sonra halife birkaç gün Malatya’da kaldıktan sonra bütün padişahlar ve beyler memleketlerine hareket ederler


 5. 5
  aSsude
  Usta Üye
  Seyyid Battal Gazi’nin Şehit Olması
  Ancak bir süre sonra Osman adlı bir yiğit gelip Kanatos’un altı yüz bin asker toplayıp Malatya’ya yürüdüğünü anlatır. Battal Gazi yaşlanmıştır. Hz. Muhammed’in emriyle tekrar yola koyulur. Bu arada Müslümanlar da asker toplanmış, Bağdat’a halifeye haber vermişlerdir. Halife Mutasım ölmüş, yerine oğlu Bahtiyar geçmiştir. Ordular karşı karşıya gelir. Bu savaşlar esnası nda Abdülvehhâb şehit olur. Kâfir askeriİslam orduları nı kırıp dağa sürer. Battal Gazi geldiğinde İslam ordusunun kırılıp iyice yorulduğunu görür. Battal Gazi hemen savaşa girip durumu Müslümanları n lehine çevirir. Bu arada halife ve peşinden Tanus-ı Peri yetişir. Kâfir askerini bozarlar ve Kanatos kayser kaçar. Battal Gazi, savaştan sonra bütün dostları ndan helâllik alıp kayserin peşine düşer. Kayser kaleye sığı nmıştır ve yaptığı na pişman olmuştur. Battal Gazi, üç gün şiddetli cenk eder. Orada delikli taş bulup İshak peygamberin zinciriyle kale burçları nı yıkar. Öğleye doğru yorulunca biraz uyumaya karar verir. Ancak uzaktan tozlar belirmiştir. Bu arada kayserin kızı Battal Gazi’ye âşık olmuştur. Bu tozları görünce Battal Gazi’yi öldürürler diye taşı n üstüne durumu anlatan bir not yazıp taşı Battal Gazi’ye atar. Taş Battal Gazi’nin göğsüne dokunur ve takdir-i ilahi Battal Gazi vefat eder. Kız kaleden çıkıp Battal Gazi’yi uyarmak için geldiğinde Battal Gazi’nin öldüğünü anlar. O da hançeriyle kendini öldürüp Battal Gazi’nin üzerine düşer. O aralık bir tufan kopup yağmur yağar ve her ikisinin üstü toprakla örtülür. Kayser gece İstanbul’a kaçar. Meğer gelen tozlar Battal Gazi’nin oğulları na aitmiş. Ali ve Nezir gelip ararlar ama bulamazlar. Ali ve Nezir rüyaları nda babaları n ı n şehit olduğunu görürler. Bütün İslam âlemi yasa boğulur. Bütün zengin, fakir ve gaziler Seyyid Battal Gazi’nin yas ve matemini tutarlar. Halifeye de postacı gönderirler. Halife çok yas ve matem tutar. Üç gün üç gece feryat eder. Sonra bütün İslam diyarı na mektuplar gönderip Seyyid Battal Gazi’nin şehit olduğunu bildirirler. Bütün İslam diyarı nda olan müminler Seyyid Battal Gazi’nin yası nı tutarlar. Her iklimde ruhu için hatimler okutulur. Ayetler ve naatlar ederler. Fakir ve dervişler, zengin ve yoksul dualar ederler. Bütün hizmetlerini yerine getirirler. İşte Seyyid Battal Gazi’nin gazaları burada tamam olur. Bütün gazilerin ruhları için ve Allah tealinin rıza-ı şerifi için Fatiha. 6. 6
  Ziyaretçi
  İlk defa bir destanı tam olarak görüyorum helal olsun ...

+ Yorum Gönder
battalname destanı,  battalname,  battal gazi destanı özeti,  battal gazi destanı tamamı,  battalname ozeti
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi