Kaçak elektrik kullanımı

+ Yorum Gönder
Elektronik ve Bilim - Teknoloji Bölümünden Kaçak elektrik kullanımı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Mattet
  Usta Üye
  Reklam

  Kaçak elektrik kullanımı

  Reklam  Kaçak elektrik kullanımı

  Forum Alev
  EnerjiPiyasası Düzenleme Kurumundan:

  KURUL KARARI

  KararNo: 622 Karar Tarihi: 29/12/2005

  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/12/2005 tarihlitoplantısında; 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, dağıtımlisansı sahibi tüzel kişiler tarafından uygulanacak “Kaçak ve UsulsüzElektrik Enerjisi Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” hakkındaaşağıdaki Karar alınmıştır.

  KAÇAK VE USULSÜZ ELEKTRİK ENERJİSİ KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

  Kaçak Elektrik Enerjisi Kullanımı
  Madde 1-
  A) Tespit Süreci
  a)
  Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin (a)bendinde yer alan hususlar göz önünde bulundurularak; kullanım yerinde yapılankontrollerde, gerçek veya tüzel kişiler tarafından:

  1)
  Dağıtımsistemine veya ölçü sistemine yada tesisata tüketimin doğru tespit edilmesiniengellemek suretiyle yapılan müdahalelerin tespiti halinde, doğrudanEK-1’de yer alan kaçak tespit tutanağıdüzenlenir.

  2)
  Elektrik enerjisinin eksik veyahatalı ölçülerek veya hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtangeçirilmeden tüketilmesi halinde veya sayaçların tüketimleri doğru kaydetmediğişüphesi bulunması durumunda sayaç sökülerek yerine uygun bir sayaç takılmaksureti ile incelemeye alınır. Sökülen ve takılan sayaçlarla ilgili EK-2’de yeralan sayaç sökme takma tutanağı düzenlenir.
  İnceleme sonucunda sayaca müdahale edilerek tüketimindoğru tespit edilmesinin engellenmesi suretiyle elektrik enerjisinin eksik veyahatalı ölçülerek veya hiç ölçülmeden tüketildiğinin laboratuar raporu iletespiti halinde EK-1’de yer alan kaçak tespit tutanağı düzenlenir.
  b) ElektrikPiyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin (b) bendinde yeralan hususlar göz önünde bulundurularak; dağıtım lisansı sahibi tüzel kişininilgili mevzuata uygun olarak kestiği elektrik enerjisinin, yükümlülükler yerinegetirilmeden, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin izni dışında açılmışolduğunun tespit edilmesi halinde, EK-1’de yer alan kaçak tespit tutanağıdüzenlenir.

  Tutanaklardayer alanbilgilerin eksiksiz veokunaklı olarak doldurulması esastır.Eksiksizolarak düzenlenen kaçak tespit tutanakları, kaçak tahakkuku yapılmak üzeretahakkuk servisine aktarılır.
  B) Süre
  Kaçakelektrik enerjisi kullandığı tespit edilen tüketiciye yapılacak kaçaktahakkukunda, aşağıda belirlenen süreler esas alınır.

  1) Elektrik Piyasası Müşteri HizmetleriYönetmeliğinin 13 üncü maddesinin (a) bendi çerçevesindeki tespitlerde;

  a) Kullanım yerine ait bağlantıanlaşması ve perakende satış sözleşmesi yapılmış olan yerler için, kaçakelektrik enerjisi kullanımına ilişkin olarak yapılacak hesaplamada esas alınacaksüre; tutanak düzenlenmiş olması kaydıyla kontrol, mühürleme, kesme-bağlama,sayaç değiştirme ve son endeks okuma işlemlerinden en son yapılanın işlemtarihi ile kaçak tespitinin yapıldığı tarihe kadar olan süredir ve bu süre 90günü geçemez. Ancak, sayaçtan geçirilmeden ayrı bir hatla kaçak elektrikenerjisi kullanımının tespiti halinde bu süre iki kat olarak alınır.

  Bu sürenin dışındamüşterinin kaçak elektrik enerjisi kullanım başlangıç tarihinin doğru bulgu vebelgelerle tespit edilmesi halinde, kaçak tüketime ek olarak yukarıdakiparagraf çerçevesinde belirlenen başlangıç tarihinden itibaren, doğru bulgu vebelgelerle tespit edilmiş kaçak elektrik enerjisi kullanımı başlangıç tarihinekadar geriye dönük normal tüketim hesabı yapılır. Bu süre 12 ayı geçemez.Yapılacak hesaplamada tüketimin yapıldığı kabul edilen dönemlerdeki birimfiyatlar dikkate alınır ve gecikme zammı alınmaz.

  b)Kullanım yerine ait bağlantı anlaşması ve perakende satış sözleşmesinin veyaher ikisinin de yapılmadığı yerler için, kaçak elektrik enerjisi kullanımınailişkin olarak yapılacak hesaplamada esas alınacak süre; doğru bulgu vebelgelere dayandırılması kaydıyla elektrik enerjisi kullanılmaya başlandığıtarih ile kaçak tespitinin yapıldığı tarih arasındaki süre olup bu süre 12 ayıgeçemez. Doğru bulgu ve belgelerin bulunmaması halinde bu süre 90 gün alınır.

  2)
  Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin (b)bendi çerçevesindeki tespitlerde; kaçak elektrik enerjisi kullanımına ilişkinolarak yapılacak hesaplamada esas alınacak süre, tüketicinin tespite konuelektrik enerjisinin kesildiği tarih ile kaçak tespitinin yapıldığı tariharasındaki süredir. Bu süre 90 günü geçemez.
  C) Tüketim MiktarıHesaplama
  Kaçakelektrik enerjisi kullandığı tespit edilen kullanım yerinde tüketilen elektrikenerjisi miktarı;
  1) Elektrik Piyasası Müşteri HizmetleriYönetmeliğinin 13 üncü maddesinin (a) bendi çerçevesindeki tespitlerde;
  a) Tüm müşteriler için öncelikleihtilafsız dönemlerdeki tüketimi doğru olarak kaydetmiş olan sayaç değerinegöre, (Kaçak kullanım tespitinin yapıldığı tarihten geriye dönük olarak yapılanincelemeler sonucunda, tüketim değerlerinin düşmeye başladığı tarih tespitedilebiliyorsa, bu tarihten önceki dönem ihtilafsız dönem olarak kabul edilir.)
  b)Doğru tespit edilmiş tüketim değeri yoksa;
  1)Meskenlerde, bağlantı gücü ve ortalama aylık çalışma saatine göre (buradakibağlantı gücü, proje varsa projesinde belirtilen gücün kullanma faktörü olan0,60’ı, projesi yok ise, basit yapılarda 3 (üç) kW, diğerlerinde 5 (beş) kW’ınaltında olmamak üzere) yöresel özellikler ve benzer yapılar göz önüne alınarak,
  2) Müstakiltrafolularda (müşteri veya müşteri olmayan) ölçü noktasına bakılmaksızın,besleme transformatör veya transformatörlerinin toplam kurulu gücünün kullanmafaktörü olarak alınan 0.60 ile çarpımı sonucu bulunan değer bağlantı gücüolarak kabul edilir ve ortalama aylık çalışma saatine göre,
  3) Meskenlerve müstakil trafolular hariç olmak üzere diğer abone gruplarında, tespit edilenkurulu gücün kullanma faktörü olarak alınan 0.60 ile çarpımı sonucu bulunandeğer bağlantı gücü olarak kabul edilir ve bu değer 3 kW’ın altında olmamaküzere ortalama aylık çalışma saatlerine göre, hesaplanır.
  Butür hesaplamaların yapılamaması durumunda, tüketilen elektrik enerjisi miktarıaynı yörede bulunan benzer kullanım yerlerinin ortalama tüketimlerine görehesaplanarak tespit edilir.
  Mühüraltındaki sayaçlardan geçirilmeksizin ayrı bir hat çekilerek birtakım cihazlarkaçak olarak beslenmiş ise, tüketilen elektrik enerjisi sadece bu hatüzerindeki cihazların kurulu gücü dikkate alınarak tüketim hesaplanır.
  2) Elektrik Piyasası Müşteri HizmetleriYönetmeliğinin 13 üncü maddesinin (b) bendi çerçevesindeki tespitlerde;elektrik enerjisinin kesildiği tarihteki endeks değeri ile kaçak tespitininyapıldığı tarihteki endeks değeri arasındaki fark dikkate alınarak hesaplanır.

  D) Ortalama Aylık Çalışma Saatleri:

  1)Meskenlerde; 150 saat kabul edilir.
  2)Tarımsal sulama abonelerinde; 400 saat olarak kabul edilir.
  3) Sanayi abone grubundan enerjialanlar ile turistik tesisler, akaryakıt istasyonları, hastaneler, alışverişmerkezleri gibi vardiyalı hizmet veren müşterilerden, tek vardiyalı çalışanlariçin 200 saat, iki vardiya çalışanlar için 400 saat, üç vardiya çalışanlar için600 saat kabul edilir. Vardiya sayısının tespitinde dağıtım şirketigörevlilerinin tespiti ve şirket kayıtları, bunun mümkün olmaması halinde kamukurum ve kuruluşları tarafından verilen resmi belgeler göz önüne alınır.Çalışma saatlerinin yukarıda belirtilenlerden daha fazla olmasının tespitidurumunda ise, tespit edilen saatler esas alınır.
  4) Diğer abonelerde; 250 saat kabuledilir.
  5) Bir ay 30 gün olarak kabul edilir.
  6) Müşteri olmayanlara çalışma saatleri%20 oranında artırılarak uygulanır.

  E) Tahakkuk

  Tüm kaçak kullanımlara ilişkinhesaplamalar tek terimli aktif enerji tarifesi üzerinden yapılır. Yapılanhesaplamalarda kademe, puant, güç, reaktif ve trafo kayıplarına ilişkinbedeller dikkate alınmaz.

  Kaçak elektrikenerjisi kullandığı tespit edilen tüketicinin, © bendindeki usul ve esaslargöz önünde bulundurularak; (B)- (1)- (a) bendinin 1 inci paragrafı, (B)- (1)-(b) bendi ve (B)- (2) bendi çerçevesinde hesaplanan tüketimi, dahil olduğuabone grubuna kaçak elektrik enerjisi kullandığı tespit edilen tarihteuygulanmakta olan tek terimli aktif enerji bedelinin 1,5 (bir buçuk) katı ileçarpılarak kaçak tahakkuk bedeli hesaplanır ve bu bedel fatura edilir. (Güç vereaktif enerji bedeli alınmaz)
  Yapılan kaçaktahakkuku ve (B)- (1)- (a) maddesi son paragrafı çerçevesinde kaçak tüketime ekolarak yapılan hesaplamalar dönemi içinde kalan, varsa daha önce yapılmıştahakkuk miktarları tenzil edilir.Müşterilerin tekrarlanan kaçak elektrikenerjisi kullandığının tespiti durumunda, kaçak elektrik enerjisi kullanımınıntespit edildiği tarihte yürürlükte olan tek terimli aktif enerji tarifebedelinin 2 (iki) katı göz önüne alınarak hesaplama yapılır.
  Müşteri olmayanların kaçak elektrikenerjisi kullanımlarındaki hesaplamalar, hangi abone grubu kapsamındadeğerlendirilebilecek ise o gruba ait tarife üzerinden yapılır.
  F) Ödeme
  Kaçak elektrik enerjisi kullandığıtespit olunan tüketici, kendisine tahakkuk ettirilen bedeli tebliğ edilen ödemebildiriminde yer alan son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür.
  Tüketici ancak, söz konusu kaçaktahakkukuna ilişkin tebliğ edilen ödeme bildirimine, kanıt ve belgeler ilebirlikte, bildirimde yer alan son ödeme tarihine kadar itiraz edilebilir. Buitiraz en geç 1 ay içinde sonuçlandırılır.
  İtiraz sonuçlandırılıncaya kadartüketicinin mağduriyetinin önlenmesi bakımından itiraza esas tahakkukunteminata bağlanması şartıyla elektrik enerjisi bağlanabilir.
  Tüketicinin itirazı sonucunda haklıolmadığı tespit edilirse, mevcut borcu gecikme zammı ile birlikte tahsiledilir. Bu durumda en fazla 1 (bir) aylık gecikme zammı alınır. Tüketicininitirazı sonucunda haklı olduğu tespit edilirse, bu tespite göre yenidenhesaplanan borcu gecikme zammı alınmaksızın tahsil edilir.

  USULSÜZ ELEKTRİK ENERJİSİ KULLANIMI
  Madde2- Kullanım yerinde yapılan kontrollerde, Elektrik Piyasası MüşteriHizmetleri Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi kapsamında tanımlanan usulsüzelektrik enerjisi kullanımlarına ilişkin tespitlerde, müşteriye yükümlülükleriniyerine getirmesi için 15 gün süre verildiğini belirten kesme ihbarı bırakılır.Yükümlülüklerini yerine getirmeyen müşterinin dahil olduğu abone grubundan aitolduğu yıla ilişkin Kurul Kararı ile belirlenen kesme-bağlama ücretinin 5 (beş)katı ücret tahsil edilerek elektriği kesilir.

  Yürürlülük
  Madde 3- Bu Karar 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme
  Madde 4- Bu Kararı Başkan yürütür. 2. 2
  AYSEN
  Bayan Üye

  Cevap: kaçak elektrik kullanımı

  Reklam  neredeyse ülkenin yüzde onu kaçak kullanıyor özellikle güneydoğuda bu bir kültür olmuş kimse elektiriğe para vermiyor devlet e para ödememek marifet sayılıyor para olmadığından değil bu bir kültür olmuş orada+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi