Aselsan Yine Yaptı Yapacağını

+ Yorum Gönder
Elektronik ve Bilim - Teknoloji Bölümünden Aselsan Yine Yaptı Yapacağını ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  xRockİnGirLx
  Süper Moderator
  Reklam

  Aselsan Yine Yaptı Yapacağını

  Reklam



  Aselsan Yine Yaptı Yapacağını

  Forum Alev
  ASEL*SAN’dan dür*bün dev*ri*mi

  Mah*mut Bu*lut AN*KA*RA

  Türk Si*lah*lı Kuv*vet*le*ri, ASEL*SAN ta*ra*fın*dan ge*liş*ti*ri*len si*lah ve tec*hi*zat*lar*la gü*cü*ne güç ka*tı*yor. “Tek Er’in Mo*der*ni*zas*yo*nu” sem*poz*yu*mu*na ASEL*SAN’ın ge*liş*tir*di*ği dür*bün ve tel*siz*de dev*rim ya*pan ye*ni ürün*ler dam*ga*sı*nı vur*du. Sem*poz*yum*da Meh*met*çi*ğin mu*ha*re*be per*for*man*sı*nı ar*tı*ra*cak ted*bir*ler üze*rin*de du*rul*du. “Kor*san” adı ve*ri*len ha*ri*ci gö*rün*tü*le*me bi*ri*mi, si*la*hın üze*rin*de*ki ter*mal dür*bün gö*rün*tü*sü*nü Meh*met*çi*ğin gö*zü*ne ak*ta*rı*yor. Böy*le*ce Meh*met*çik si*per*den çık*ma*dan ve ça*tış*ma*lar*da te*rö*ris*te gö*rün*me*den si*per ar*ka*sın*dan he*de*fi*ni vu*ra*bi*li*yor. Tü*fe*ğin üze*rin*de*ki dür*bün ise TSK’da yay*gın ola*rak kul*la*nı*lan “Pi*ton” ise, Meh*met*çi*ğe he*def*le*ri 3 ka*ta ka*dar ya*kın*laş*tır*ma im*ka*nı ve*ren ter*mal gö*rün*tü sağ*lı*yor. ASEL*SAN, ay*nı dür*bü*nün “Boa” adı ve*ri*len ti*pi*ni “sni*per” de*ni*len kes*kin ni*şan*cı tü*fek*le*ri için de üret*ti. Bo*a, Meh*met*çi*ğin da*ha et*kin gö*rev ya*pa*bil*me*si için he*de*fi 6 kat ya*kın*laş*tı*rı*yor.

  İŞA*RET*LE KO*NUŞ*MA*YA SON
  ASEL*SAN, ope*ras*yon*la*rın gü*ven*li*ği*ni sağ*la*mak için as*ke*rin ken*di ara*sın*da ses*siz ko*nuş*ma*sı*nı sağ*la*ya*cak tel*si*zi de üret*ti. ASEL*SAN ta*ra*fın*dan üre*ti*len man*ga tel*si*zi as*ke*rin ken*di ara*sın*da çok ses*siz bir şe*kil*de ha*ber*leş*me*si*ni sağ*lı*yor. As*ke*rin gırt*la*ğı*na ta*kı*lan alı*cı, ses*le de*ğil ama ses tel*le*rin*den ge*len tit*re*şim*ler*le ça*lı*şı*yor. Bu sa*ye*de fı*sıl*tıy*la ko*nuş*ma bi*le di*ğer per*so*nel* tarafından du*yu*lu*yor, tel*siz ku*lak*lı*ğı se*si dı*şa*rı sız*dır*mı*yor, ko*nuş*mak için elin te*tik*ten kal*dı*rıl*ma*sı da ge*rek*mi*yor.




 2. 2
  AYSEN
  Bayan Üye

  Cevap: Aselsan Yine Yaptı Yapacağını

  Reklam



  aselsan türkiye cumhuriyetinin gururu oldu sonyıllarda yapılan başarılı çalışmalar ile dikkat çekiyorlar orada çalışanların öldürülmesi olayları bir tesadüf olmasa gerek







+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi