TSK Disiplin Suçları ve Cezaları

+ Yorum Gönder
Erkeklere Özel ve Asker Ocağı Bölümünden TSK Disiplin Suçları ve Cezaları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Heroes*
  Emekli
  Reklam

  TSK Disiplin Suçları ve Cezaları

  Reklam  TSK Disiplin Suçları ve Cezaları

  Forum Alev
  TSK Disiplin Suçları ve Cezaları  DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALARI


  1-) Amir ve Üste Saygısızlık

  Tanım: Hizmette veya hizmete ilişkin hallerde amire ve üste zorunlu olduğu saygıyı göstermeyen veya uyarmayı saygı duruşuyla kabul edip dinlemeyenler, bir aya kadar oda veya göz hapsiyle cezalandırılır.

  Açıklama: Saygısızlık ifade eden söz ve hareketler, “tehdit”i de içeriyorsa, AsCK’nun 82/2 maddesindeki suçu oluşturur.

  Saygısızlık, amir veya üstün namus ve haysiyetini, şeref ve vakarını zedeleyici nitelikte olursa, o zaman As. CK’nun 85. maddesindeki hakaret suçu teşekkül eder ve sanık askeri mahkemeye sevk edilir.

  Ceza: Bir aya kadar oda veya göz hapsi cezası verilebilir.


  2-) İtaatsizlik Edenler

  Tanım: Kast veya ihmal ile hizmete ait emri tam yapmamak, değiştirmek veya sınırını aşmak suretiyle itaatsizlik edenlere on günden iki aya kadar oda veya göz hapsi verilir.

  Açıklama: Bu madde kapmasına giren fiiller, emri tam yapmamak (eksik yapmak), emri değiştirerek yapmak ve emrin hududunu aşarak yapmaktır.

  Ceza: On günden iki aya kadar oda veya göz hapsi verilebilir.


  3-) Bilerek Doğru Söylemeyenler

  Tanım: Hizmete ait işlerde amirin sorusuna karşı bilerek doğruyu söylemeyenler, bu eylemlerinden hizmet aksamamış ise bir aya kadar oda veya göz hapsi ile cezalandırılır.

  Açıklama: Maddede yer alan suç, bir amirin hizmetle ilgili sorduğu bir soruya kasten ve bilere yanlış cevap verilmesiyle oluşur.

  Ceza: Bir aya kadar oda veya göz hapsi cezası verilebilir.  4-) Kısa Süreli Kaçma ve İzin Süresini Geçirme

  Tanım: Kıta’sından veya görev yerinden kaçanlardan altı gün içinde kendiliğinden gelenler on günden bir aya kadar oda hapsi ile cezalandırılır.

  Bu eylem görevli işlenmiş veya silah, mühimmat, donatım veya askeri taşıma aracı birlikte götürülmüş yahut mükerrer olarak işlenmiş ise yirmi günden iki aya kadar oda hapsi cezası verilir.

  İzin süresini özürsüz altı güne kadar geçirenler yedi günden bir aya kadar oda veya göz hapsi ile cezalandırılırlar. Bu eylem mükerrer olarak işlenmiş ise yirmi günden iki aya kadar oda hapsi veya göz hapsi cezası verilir.

  Açıklama: Kısa Süreli Kaçma ve İzin Süresini Geçirme suçlarında geçen sürenin en az tam (1) gün, yani 24 saat olması olması gerekir.

  Ceza: Yedi günden iki aya kadar oda hapsi cezası verilebilir.


  5-) Kaçmaya Kalkışanları Haber Vermeyenler

  Tanım: Bir kaçmaya kalkışmayı doğru olarak haber alıp da kaçmanın önü alınabilecek bir zamanda bunu amirine haber vermeyenler kaçma olmuş ise yedi günden iki aya kadar oda hapsi cezasıyla cezalandırılırlar.

  Açıklama: Bu madde, AS.C.K.’nun74. Maddesi yerine kabul edilmiştir.

  Ceza: Yedi günden iki aya kadar oda hapsi cezasıyla cezalandırılırlar.


  6-) Hizmete Mahsus Eşyanın Harap Olmasına Sebebiyet Verenler Veya Kaybedenler

  Tanım: Hizmete mahsus ve değeri ikiyüzelli YTL’ yi geçmeyen eşyayı, özürsüz kaybedenler veya harap olmasına sebebiyet verenler, eşyanın değeri de göz önünde bulundurularak iki aya kadar oda veya göz hapsiyle cezalandırılır.

  Açıklama: Kaybedilen eşyanın demirbaş kayıt defterindeki yazılı fiyat tutarı veya fiyat kaydı olmayan eşyanın da piyasa rayiç bedeli ödettirilir.

  Ceza: İki aya kadar oda veya göz hapsiyle cezalandırılabilir.


  7-) Astına Hizmetle İlgili Olmayan Emir Verenlerle, Hediye İsteyen Veya Borç Alanlar

  Tanım: Astlarına hizmetle ilgili olmayan emirler verenler, astlarından hediye isteyenler veya borç alanlar on günden iki aya kadar oda veya göz hapsiyle cezalandırılırlar.

  Açıklama: Maddede düzenlenen suçlar, amir ve üstlerin astları üzerindeki nüfuz ve yetkilerini kötüye kullanmalarının birer şeklidir.

  Ceza: On günden iki aya kadar oda veya göz hapsi cezası verilebilir.  8-) Astlarını Gözetim Görevinde İhmal ve Kusuru Olanlar

  Tanım: Astlarını gözetim görevinde ihmal ve kusuru olanlar veya astlarının suçlarını haber vermeyenler, onbeş güne kadar göz hapsi cezasıyla cezalandırılır.

  Açıklama: Astlarının herhangi bir suçunu haber alan veya gören amir ve üst, bunu takip ve cezalandırma yetkisi bulunan makama bildirmekte ihmal ve kayıtsızlık gösterirse, astlarının suçlarını haber vermemek suçunu işlemiş olur.

  Ceza: Onbeş güne kadar göz hapsi cezasıyla cezalandırılabilir.


  9-) Astına Söven, Hakaret Eden ve Kötü Davrananlar

  Tanım: Astına sövenler hakaret edenler veya askeri usul, kurallar ve nizamlar dışında kötü davrananlar iki aya kadar oda veya göz hapsiyle cezalandırılırlar.

  Açıklama: Madde amir ve üstlerin astlarına karşı sövme, hakaret ve kötü davranışlarının cezalandırılacağını hükme bağlamaktadır.

  Ceza: İki aya kadar oda veya göz hapsiyle cezalandırılabilir.

  10-) Nöbet Talimatına Aykırı Hareket Edenler

  Tanım: Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliğinde nöbet görevlerini yaparken nöbet yerini terk edenler ve başka suretle nöbet talimatına aykırı hareket edenler bu eylemlerinden dolayı hizmet aksamamış veya maddi bir zarar doğmamışsa iki aya kadar oda veya göz hapsi cezası ile cezalandırılırlar.

  Açıklama: Nöbet talimatına aykırı hareket etmek; nöbet mahallinde gelen bir kimsenin, nöbet yerinde her ne olursa olsun talimatlara aykırı davranmasıdır. Örneğin nöbet yerinde sigara içmek, uyumak, oturmak, nöbet teçhizatını çıkartmak gibi.

  Ceza: İki aya kadar oda veya göz hapsi cezası ile cezalandırılabilir.  11-) Hoşnutsuzluk Yaratanlar

  Tanım: Arkadaşları arasında söz veya fiilleriyle hoşnutsuzluk yaratanlar bir aya kadar oda veya göz hapsiyle cezalandırılabilir.

  Açıklama: Hoşnutsuzluk yaratmak, fiil ve hareketleriyle askeri hizmetlere karşı memnuniyetsizlik ifade edecek nitelikteki her türlü söz ve hareketlerdir.

  Ceza: Bir aya kadar oda veya göz hapsiyle cezalandırılabilir.


  12-) Sarhoşluk ve Yasak Edilen Yerlere Girmek

  Tanım: Resmi üniforma ile genelevlere, kumarhanelere, meyhanelere, barlara ve girilmesi garnizon komutanlıklarınca yasaklı başka yerlere girenler veya sarhoşluğu gizlenmeyecek derecede olanlar yedi günden bir aya kadar oda veya göz hapsi cezası ile cezalandırılırlar.
  Sarhoşluk eylemi görev sırasında işlenmiş ise verilecek ceza onbeş günden iki aya kadar oda veya göz hapsidir.

  Açıklama: Burada en önemli şart, bir askerin üniformalı iken girdiği yerin garnizon komutanlığınca girilmesinin yasaklanmış olduğunu bilmesidir; bilmiyorsa suç oluşmaz.

  Ceza: Yedi günden iki aya kadar oda veya göz hapsi cezası verilebilir.

  13-) кumar Oynayanlar

  Tanım: кumar oynayanlar, bir aya kadar oda veya göz hapsiyle cezalandırılırlar.

  Açıklama: кumar ister üniformalı, ister sivil kıyafetli iken oynansın, ister birlikte bir odada, yatakhanede, depoda veya dışarıda kahvede, gazinoda ya da başka bir yerde oynansın, bu maddedeki suç oluşur.

  Ceza: Bir aya kadar oda veya göz hapsiyle cezalandırılabilir.


  14-) Meslek Kuruluşlarına, İzin Verilmeyen Derneklere, Spor Kulüplerinin Faal Üyeliklerine Girenler

  Tanım: Meslek kuruluşlarına, Milli Savunma bakanlığınca yayımlanan listede adı bulunmayan derneklere veya spor kulüplerinin faal üyeliklerine girenler on günden iki aya kadar oda veya göz hapsi cezasıyla cezalandırılabilir.

  Açıklama: Dis.Mah.K.’nun bu maddesine göre, meslek kuruluşlarına, izin verilmeyen derneklere ve spor kulüplerinin faal üyeliklerine girenler disiplin suçu işlemiş sayılırlar ve cezalandırılırlar.

  Ceza: On günden iki aya kadar oda veya göz hapsi cezasıyla cezalandırılabilir.  15-) Yasak Edilen Kitap ve Saireyi Okuyanlar Veya Bulunduranlar

  Tanım: Askeri öğrenci, er ve erbaşlar tarafından okunması ve bulundurulması Genelkurmay Başkanlığınca yasak edildiği bildirilen kitapları, dergileri ve her türlü yazıları okuyan veya bulunduranlar onbeş güne kadar oda hapsi cezası ile cezalandırılırlar.

  Açıklama: Bu maddede yazılı suç, sadece askeri öğrenci, er ve erbaşlar tarafından işlenebilir; subay, astsubay ve sivil personel tarafından işlenemez. Bu maddede yazılı suçtan dolayı verilen ceza, ertelenebilir.

  Ceza: Onbeş güne kadar oda hapsi cezası ile cezalandırılabilir.


  16-) Firar ve Cezası

  Tanım: Aşağıda yazılı askeri şahıslar bir yıldan üç yıla kadar hapsolunulur:

  a-) Kıta’sından veya görevi icabı bulunmak zorunda olduğu yerden izinsiz olarak altı günden fazla uzaklaşanlar,

  b-) Kıta’sından veya görevini yapmakta olduğu yerden izin, istirahat veya hava değişi alarak ayrılanlardan, dönmeye mecbur bulundukları günden itibaren altı gün içerisinde özürsüz olarak gelmeyenler,

  2-) Aşağıda yazılı hallerde hapis cezası iki yıldan aşağı olamaz.

  a-) Suçlu; silah, mühimmat ve bunların teçhizat veya nakil vasıtalarından birini veya ordu hizmetine tahsis edilen herhangi bir şeyi beraberinde götürmüş ise,

  b-) Suçlu hizmet yaparken kaçmış ise,

  c-) Suçlu mükerrer ise,

  3-) Seferberlikte bu maddede yazılı mehiller yarıya indirilir.

  Ceza: Bir yıldan üç yıla kadar hapsolunulur.

  Kaynak: Askeri Ceza Kanunu
  Disiplin Mahkemeleri Kanunu
  Em.Alb.Dr.İsmet POLATCAN 2. 2
  albaytrex
  Emekli

  --->: TSK Disiplin Suçları ve Cezaları

  Reklam  kısacası askere gıdecekler ıcın yandıkkkkkkkkkkkkkk :D ama zevklı olur yha+ Yorum Gönder
askeri disiplin suçları,  askeri disiplin cezaları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi