Allah'ın Yüce Isimleri (ismi Azam)

+ Yorum Gönder
İslami Resimler ve Allah - Muhammed Yazılı Resimler Bölümünden Allah'ın Yüce Isimleri (ismi Azam) ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  NURAN58
  Üye
  Reklam

  Allah'ın Yüce Isimleri (ismi Azam)

  Reklam  Allah'ın Yüce Isimleri (ismi Azam)

  Forum Alev
  Pek çok hadislerde ismi azamın zikri geçmektedir. Bunlar;
  1 - Beride (R. A.) dan rivayet edildi; dedi ki; Peygamber (S.A.V.) dua eden bir adam gördü ve duasını işitti. O şöyle diyordu:
  Allahümme innî eselüke biennî eşhedü enneke ente la ilahe illâ entel-ahad es-samed ellezî lem yelid velem yûled velem yekûn lehû küfüven ahad.
  "Allah'ım muhakkak ki, ben; ancak senden isterim; yine ben (sana) şahadet ederim. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Ancak sen varsın, varlığında teksin. Her şey sana muhtaç, sen ise hiçbir şeye muhtaç değilsin. Doğurmamış ve doğrulmamış olan; kendisi için hiç bir eş ve benzer olmayan bir (Allah)sın. Bunu duyan Hz. Muhammed (S.A.V.) "nefsim kudreti altında bulunan Allah'a yemin ederim ki, Allah'u tealâ'dan en yüce ismiyle; ismi azamiyle istekte bulundu. Her hangi bir kimse, ona ismi azamı ile dua ettiği vakitte duasına icabet eder. Onunla istediği vakitte kendisine verilir." (Onu, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei ve İbni Mace rivayet etmiştir.) dedi.
  Münziri dedi ki; "şeyhimiz Ebu EI-Hasen EI-Makdisi bu hadis hakkında o; kendisinde asla tağn (Tan, Hz. Muhammed'den bir hadis rivayet eden kişinin; rivayetini geçersiz kılan hallerdir. (Ravinin yalancı oluşu, tanınmamış olması, daima yanılması.)olmayan bir isnattır. (Senet veya isnat: Hadis rivayet eden ravilerin sıralanmasından meydana gelen zincire denir.adam) Bu mevzuda isnat bakımından daha sıhhatli bir hadis rivayet edildiğini bilmiyorum" diye söyledi. EI-Hafız Ibni Hacer de "bu hadis bu mevzuda rivayet edilen hadislerin senet yönünden en sağlamıdır" der.
  2 - Enes bin Malik (R.A.) şunu rivayet etti. Peygamber (S.A.V.) mescide girdi ve dua ederken bir gördü.(Nevevi ve Hatıb bu adamın, Ebu Ayyaş Zeyd bin Samid el-Ensari ez-Zergi olduğunu söyledi.)O; dua ediyordu ve duasında şöyle diyordu.
  Allahümme lâ ilâhe illallâhü entel mennânü bedî-us semavâti vel-ardı zelcelâlî vel ikram.
  "Allah'ım hiç bir ilah yoktur; ancak Allah vardır. Sen bol bol verensin. Yeri ve gökleri bütün incelikleriyle yaratansın. Azamet ve kibriya sahibi sensin ancak sen. Veli kullarına ikram eden; bağışta bulunan yine sen..."
  Rasülullah (S.A.V.) onu dinledikten sonra yanındakilere; "Allah'a ne ile dua ettiğini biliyor musunuz? en yüce ismiyle; ismi azamiyle dua etti. Kendisine onunla dua edildiği vakitte icabet eder; onunla bir şey istenildiği zaman verir" (Bu hadisi Ebu Davud, Tirmizi, Nesei ve ibni Macee rivayet etmiştir.) diye buyurdu.
  3- Esma binti Yezid (R.A.)ın haber verdiğine göre Hz. Peygamber; Allah'ın en yüce ismi; ismi azamı şu iki ayettir diye buyurdu.
  Ve ilâhüküm ilâhün vâhidün lâ ilâhe illâ hüver-rahmânür-rahîm.
  "Hepinizin tanrısı (zatında ve sıfatlarında asla benzeri bulunmayan) bir tek Allah'dır. Ondan başka hiç bir tanrı yoktur O; hem rahmandır hem rahimdir." (Bakara süresi, Ayet 163).
  Ali İmran suresinin başlangıcındaki:
  Elim lâm mîm Allah'ü la ilahe illâ hüvel hayyül kayyum
  1) "Elif lam mîm Allah.o Allah'tır ki kendinden başka hiç bir tanrı yoktur. (O, zatı ezeli ve ebedi hayat ile) diri ve bakidir. Zatiyle kemaliyle kâimdir (yarattıklarının her an tedbir-ü hıfzında yegâne hâkimdir. Her şey onunla kaimdir.)" (Bu Hadisi Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, ve Ibni Mace rivayet etmiştir) Tirmizi bu hadisin hasen (Hasen hadis: Kesiksiz bir senetle adil fakat zabıt bakımından sahih hadis ravilerine nazaran biraz daha aşağı derecedeki raviler tarafından rivayet edilen hadistir.) ve sahih (Sahih hadis : Sağlam ve her bakımdan mükemmel olan hadistir. Kesiksiz bir senetle Hz. Peygamber'(A.S.) a varan hadislerdir) olduğunu söyledi.
  2) Sa'd bin Malik (R.A.) "ben Resulullah'ın şöyle dediğini işittim" dedi. "Size Allanın en yüce ismine; ismi âzamına yol göstereyim mi? Bir kimse ona, onunla dua ettiği vakitte icabet eder, istediği vakitte isteğini verir. O, üç karanlığın (Üç karanlık,1) Gecenin karanlığı, 2) balığın karnındaki karanlık,3) denizin karanlığı.) içinde pişman olarak yalvaran ve nida eden Yunus (A.S.)'ın ettiği duadır. O; şöyle dua etmişti.
  Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke inni kuntu minez -zâlimin.
  "Senden başka hiç bir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Hakikat ben haksızlık edenlerden oldum."
  Bunun üzerine biri, şöyle söyledi, Ya Rasulullah bu; sadece Yunus (A.S.) a mı mahsustur. Yoksa bütün müminler için bir dua mıdır? Hz. Muhammed, (S. A.V.) Allahü zül celâlin ayetini işitmez misin? O, "onun yalvarışına karşı" biz de (duasını kabul ettik) kendisini gamdan selâmete erdirdik, işte biz; iman edenleri böyle kurtarırız (Akim rivayet etmiştir.) diye buyurdu.
  Artık sen, bu ve başka hadislerden de anlıyorsun ki, bunlar ismi âzami bizzat tayin etmemişlerdir. Hakikaten âlimler, bu husustaki bir birine muhalif hadislerden bâzısını diğer bazısına tercih etmek suretiyle onu hususileştirmede ihtilafa düşmüşlerdir. Hatta o kadar ileri gitmişlerdir ki; kırk küsur ayrı fikir ortaya atmışlardır. Gerek şu hadis-i şeriflerden, gerekse kendine güvenilir sözlerden ve gerekse din adamlarının fikirlerinden edindiğimiz bilgiye göre şüphesiz ki ismi âzam, Allah'u teâla'nın müteaddit isimlerinden terekküp etmiş bir duadır, insan, dinen talep edilen duanın şartlarına gayret göstererek Rabb'ine yalvardığı vakitte Allah-u Tealâ o kulun duasını kabul eder. Çeşitli hadisi şerifler, müteaddit yerlerde bize, bunu açıklamıştır.İsmi âzamin böyle olduğu kararlaşınca, artık bazı insanlar, onun sırlardan bir sır olduğunu, bâzı kişilere bahsedildiğini, sımsıkı kapalı ve dayaklı yerleri onunla açtıklarını, âdetleri onunla yırttıklarını ve parçaladıklarını, insanlar için söz konusu olmayan bâzı şeylerin, ismi âzamin kendilerine verildiği kimseler için fevkalâde, harikulade hususların zuhur ettiğini iddia edemezler. Bu durum, Allah ve Resulünden bildirilmiş olan haberler üzerine fazla bir emirdir. Bu iddiada bulunan gurup Allah'u teâla'nın şu ayet-i kerimesini delil getirirler 2. 2
  NURAN58
  Üye

  --->: Allah'ın Yüce Isimleri (ismi Azam)

  Reklam  Ayetin meali şudur: "Nezrimde kitaptan bir ilim olan (zat) "ben dedi, gözün sana dönmeden (gözünü yumup açmadan) evvel onu sana getiririm." nazmı celilindeki "kitaptan bir ilim olan zat" ifadesindeki ilimden maksat ismi azamdır, derler. Onlara cevap olarak şunu söyleriz. Yaklaşık olarak müfessirler (Kur'anı tefsir edenler) şu iddia edilen şeyi "yâhayyü yâ kayyumü" veya "Allahü lâilâhe illâ hüvel-hayyül-kayyum" ile açıklamışlardır. Bazıları ise onun süryânice bir lafız olduğunu ileri sürmüşler ve bununda "âhiyen şerâhiyen" olduğunu söylemişlerdir. Fakat bu delilsiz bir dâvadır. Sahih hadislerde bu konuda verilen malûmattan böyle bir emir çıkarılmamıştır ve çıkarılamaz.
  Sözün özü; hakikaten bazı insanlar hakikatleri göremediler; körce hareket ettiler; hususi iddialarda bulundular. Eserlerde geçenlere ziyade yaptılar. Kitap ve sünnette de reddedilmediğini söylediler. Halbuki biz bundan şiddetle nehyedildik. öyle ise kitap ve sünnetin bildirdiği kadarı ile yetinelim. 3. 3
  z.aktug
  Üye
  Bilgilendirme için teşekkürler. Allah razı olsun. 4. 4
  NURAN58
  Üye
  ALLAHsizlerdende razı olsun

 5. 5
  rabia07
  Usta Üye
  Bilgi paylaşımı için Allah c.c.razı olsun kardeş

 6. 6
  NURAN58
  Üye
  ALLAHsizlerdende razı olsun

 7. 7
  sadi97
  Üye
  Bilgi paylaşımı için Allah c.c.razı olsun kardeş (ismi Azam) hürmetine rabbim yardimcin olsun

 8. 8
  NURAN58
  Üye
  aminnnnn cümlemizdennnnnnn razı olsun

 9. 9
  Laik
  Yeni Üye
  Teşekkürler güzel bir paylaşım :)

 10. 10
  NURAN58
  Üye
  saolunnnnn ben tşk ederim size

+ Yorum Gönder
İSMİ AZAMamam,  allahın en yüce ismi ,  süryanice allahın isimleri
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi