Sermaye Piyasası Kurulu deneme Sınavı Final Soru ve Cevaplar için TIKLA

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Bölümünden Sermaye Piyasası Kurulu deneme Sınavı Final Soru ve Cevaplar için TIKLA ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Hasan
  Özel Üye
  Reklam

  Sermaye Piyasası Kurulu deneme Sınavı Final Soru ve Cevaplar için TIKLA

  Reklam  Sermaye Piyasası Kurulu deneme Sınavı Final Soru ve Cevaplar için TIKLA

  Forum Alev
  Sermaye Piyasası Kurulu deneme Sınavı Final Soru ve Cevaplar için TIKLA

  Sermaye Piyasası Kurulu deneme Sınavı Final.

  1) Borsaya kote edilmiş menkul kıymetlerin borsa dışında alınıp satılmasıyla oluşan piyasaya ne denir?

  A) Birincil piyasa

  B) İkincil piyasa

  C) Üçüncül piyasa

  D) Dördüncül piyasa

  E) Tezgahüstü piyasa  2) Nakdi sermayenin belirli bir süreç için kullanımı karşılığı olarak sermaye sahibine ödenen bedele ne denir?

  A) Ücret

  B) Rant

  C) Faiz

  D) Kar

  E) Girişim bedeli  3) Aşağıdakilerden hangisi bankalardan nakit çıkışı gerektirmeyen kredi türüdür?

  A) Avans Kredisi

  B) Cari hesap kredisi

  C) Kefalet karşılığı kredi

  D) Rotatif kredi

  E) Kefelat mektubu kredisi  4) İşletme birleşmeleri ve devralmaları durumunda çıkartılan tahvil türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Riskli tahvil

  B) Sıfır kuponlu tahvil

  C) Primli tahvil

  D) Güvencesiz tahvil

  E) İhraç primli tahvil  5) Aşağıdakilerden hangisi TTK’na göre hisse senedinin üzerinde taşıması gereken unsurlardan biri değildir?

  A) Ortaklığın ticaret ünvanı

  B) Temsile yetkili en az iki kişinin imzası

  C) Hisse senetlerinin piyasa değeri

  D) Ortaklığın esas sermayesi

  E) Senedin türü  6) Aşağıdakilerden hangisi gelecek sözleşmelerinin özelliklerinden biri değildir?

  A) Vadesinden önce el değiştişrebilir

  B) Standar sözleşmelerdir

  C) Güveni sağlayan takas odaları vardır

  D) İkincil bir pazar yeri yoktur

  E) Teminat sistemi vardır  7) SPK’da kaç daire başkanlığı bulunmaktadır?

  A) 5

  B) 7

  C) 9

  D) 11

  E) 13  Yatırımcının portföyündeki A şirketie ait hisse senetlerinin bir lotunun 100.000 TL’den satılması için aracı kuruma verdiği emir türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Limitsiz emri

  B) Sınırlı emir

  C) Borsa emri

  D) Müşteri emri

  E) Alım emri emir  9) İlk menkul kıymet borsası nerede kurulmuştur?

  A) Anvers

  B) New York

  C) Amsterdam

  D) Wall Street

  E) Londra  10) Aşağıdakilerden hangisi, yasal yapılarına göre kollektif yatırım kurumlarından biridir?

  A) Kapalı sonlu yatırım kurumları

  B) Açık sonlu yatırım kurumları

  C) Yatırım fonları

  D) Genel amaçlı hisse senedi fonları

  E) Likit varlık fonları  11) Aşağıdakilerden hangisi, kollektif yatırım kurumlarının yatırım politikalarından biri değildir?

  A) Likit varlık fonu

  B) Dengeli fon

  C) Özel amaçlı fon

  D) Genel amaçlı adi hisse senedi fonu

  E) Açık sonlu fon  12) Çeşitli yatırım araçlarına, yönetimin inancı doğrultusunda riski azaltacak ve devamlı gelir sağlayacak şekilde yatırım yapan fon türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dengeli fonlar

  B) Genel amaçlı fonlar

  C) Özel amaçlı fonlar

  D) Likit varlık fonları

  E) Endeks fonları  13) Aşağıdakilerden hangisi yatırım fonu türleri arasında yer almaz?

  A) Tahvil ve bono fonu

  B) Hisse fonu

  C) Sabit fon

  D) Likit fonu

  E) Değişken fon  14) İlk merkez bankası aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 1846 alman bank

  B) 1882 japonya bankası

  C) 1913 ABD fedaral reserve bank

  D) 1934 bank - dersaadet

  E) 1694 bank of england  15) Merkez bankasının ticari bankaların sundukları ticari senetler karşılığında kullandırdığı kredilere ne denir?

  A) Reeskont kredileri

  B) Avans kredileri

  C) Sendikasyon kredileri

  D) Akreditif kredileri

  E) Konservasyon kredileri  16) Merkez bankası başkanı kaç yıl için atanır?

  A) 1

  B) 2

  C) 3

  D) 4

  E) 5  17) Aşağıdakilerden hangisi merkez bankasının kredi kurumlarıyla ilgili işlemleri kapsamında yer alır?

  A) Reeskont faiz oranlarını belirlemek

  B) TMSF’nuna avans vermek

  C) Munzam karşılık oranlarını belirlemek

  D) Repo işlemleri yapmak

  E) Disponibilite oranlarını belirlemek  18) Merkez bankasının vadesi 1 yıldan az kalmış DİBS’leri ticari bankalardan satın almasına ne ad verilir?

  A) Repo

  B) Ters repo

  C) Doğrudan alım

  D) Doğrudan satım

  E) Reeskont kredisi  19) Aşağıdakilerden hangisi mevduatların niteliğine göre sınıflandırılmasında yer almaz?

  A) Tasarruf mevduatı

  B) Ticari mevduat

  C) Resmi mevduat

  D) Bankalararası mevduat

  E) Kurumsal mevduat  20) Aşağıdakilerden hangisi ticaret bankalarının fon kullanım alanlarından biri değildir.?

  A) Likit değerler

  B) Bağlı değerler

  C) Özkaynaklar

  D) Duran varlıklar

  E) Krediler  21) Zorunlu karşılık oranı %10 ise bankaya yatırılan 50.000 YTL tutarında bir mevduat ne kadar kaydi para yaratır?

  A) 750.000

  B) 500.000

  C) 400.000

  D) 450.000

  E) 115.000  22) Bir ticaret bankasının açabileceği kredi miktarı özkaynaklarının en fazla kaç katı olabilir?

  A) 5

  B) 6

  C) 7

  D) 8

  E) 9  23) Yapılacak yatırımın ekonomik, teknik ve mali yönden uygunluğunu ortaya koyan çalışmaya ne ad verilir?

  A) Risk sermayesi

  B) Fizibilite raporu

  C) Ekonomik rapor

  D) Mali rapor

  E) Teknik rapor  24) İşletmelere özellikle ilk kuruluş aşamasında büyüyüp halka açılıncaya kadar gerekli olan sermayenin karşılanmasına yönelik sunulan fonlara ne ad verilir?

  A) Esas sermaye

  B) Kayıtlı sermaye

  C) Başlangıç sermayesi

  D) Risk sermayesi

  E) Ödenmiş sermaye  25) Aşağıdakilerden hangisi dünya bankası grubu içinde yer alan finansal kuruluşlardan biri değildir?

  A) Uluslararası finans kurumu

  B) Uluslararası kalkınma birliği

  C) Çok taraflı yatırım ve garanti ajansı

  D) Uluslararası yatırım anlaşmazlıkları çözüm merkezi

  E) Uluslararası ekonomik işbirliği bankası  26) İslam kalkınma bankası grubunun hangi tarihte kurulması kararı alınmıştır?

  A) 1966

  B) 1973

  C) 1975

  D) 1977

  E) 1979  27) Ülkemizdeki ilk özel kalkınma bankası aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sanayi ve Maadin Bankası

  B) Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası

  C) Sınai Yatırım ve Kredi Bankası

  D) Desiyap

  E) Türkiye İhracat ve Kredi Bankası  28) Aşağıdakilerden hangisi özel finans kurumlarının fon kullandırım işlemlerinden biri değildir?

  A) Katılma hesapları

  B) Üretim desteği

  C) Bireysel destek

  D) Kar zarar ortaklığı yatırımı

  E) Finansal kiralama  29) Birden fazla sigorta şirketinin tek bir riski üstlenmesine ne ad verilir?

  A) Koasürans

  B) Reasürans

  C) Restrosesyon

  D) Konservasyon

  E) İkincil Reasürans  30) Aşağıdakilerden hangisi sigortacılığın makro işlevlerinden biri değildir?

  A) Önemli bir tasarruf kaynağı olması

  B) Sosyal çöküntüyü önlemesi

  C) Bireysel finansman sağlaması

  D) Uluslararası ekonomik ilişkileri genişletmesi

  E) Vergi kaynağı olması  31) Özel finans kurumları faaliyete geçebilmek için aşağıdakilerden hangisinden izin almalıdırlar?

  A) TMSF

  B) BDDK

  C) Maliye bakanlığı

  D) Hazine

  E) Bakanlar kurulu  32) Geleceğin objektif olasılıkla bilinebilmesi koşullarına ne denir?

  A) Belirlilik koşulları

  B) Risk koşulları

  C) Belirsizlik koşulları

  D) İstatistiki koşullar

  E) Kalitatif koşullar  33) Menkul kıymetleri halka arz için SPK’dan izin talep eden ortaklıklar, tasfiye devir birleşme durumundaki ortaklıkların mali tablo ve raporlarının incelenmesine ne ad verilir?

  A) Olumlu rapor

  B) Sürekli denetim

  C) Özel denetim

  D) İsteğe bağlı denetim

  E) Şartlı rapor  34) Kredibilitesi yüksek firmalar tarafından güvencesiz olarak çıkarılan ve taşıyan adına düzenlenen kısa vadeli borçlanma aracı hangisidir?

  A) Euro tahvil

  B) Euro finansman bonosu

  C) Yabancı tahvil

  D) Euro kredi

  E) Mevduat sertifikası  35) Yabancı borçlanma araçlarının ve yabancı şirketlerin hisse senetlerinin depo sertifikası şeklinde işlem gördüğü pazar hangisidir?

  A) Gözaltı pazarı

  B) Toptan satış pazarı

  C) Uluslararası pazar

  D) Kesin alım satım pazarı

  E) Kot içi Pazar  36) Eurotahvil piyasalarınn oluşmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir.?

  A) Hükümet kısıtlamalarının dışında kalması

  B) Vergi oranlarının düşük olması

  C) Hamiline yazılı olarak ihraç edilmesi

  D) Faiz oranlarının taraflarca belirlenmesi

  E) Sendikasyon aracılığı ile ihraç edilmesi


  PHP- Kodu:
  1. C 
  2. C 
  3. E 
  4. A 
  5. C 
  6. D 
  7. D 
  8. B 
  9. A 
  10. C 
  11. E 
  12. A 
  13. C 
  14. E 
  15. A 
  16. E 
  17. D 
  18. C 
  19. E 
  20. C 
  21. B 
  22. D 
  23. C 
  24. D 
  25. E 
  26. B 
  27. B 
  28. A 
  29. A 
  30. C 
  31. B 
  32. B 
  33. C 
  34. B 
  35. C 
  36. A 


  Alıntıdır
 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: Sermaye Piyasası Kurulu deneme Sınavı Final Soru ve Cevaplar için TIKLA

  Reklam  SPklar artık çok önem kazanmaya başladı.Sermaye piyasası kurulunun artık çok işlevsel özellikleri var.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi