Aöf / 3.sınıf Türk Vergi Sistemi bütünleme sınavı soruları

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Bölümünden Aöf / 3.sınıf Türk Vergi Sistemi bütünleme sınavı soruları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  aSsude
  Usta Üye
  Reklam

  Aöf / 3.sınıf Türk Vergi Sistemi bütünleme sınavı soruları

  Reklam  Aöf / 3.sınıf Türk Vergi Sistemi bütünleme sınavı soruları

  Forum Alev
  TÜRK VERGİ SİSTEMİ  1) Gelirin üretim faktörlerinden biri veya kaçının etkisi sonucu ortaya çıkmasını açıklayan teoriye ne ad verilir?  A) Net artış teorisi

  B) Kaynak teorisi

  C) Yararlanma teorisi

  D) Ödeme gücü teorisi

  E) Fayda teorisi

  2) Ziraî faaliyetle uğraşan kollektif şirket ortaklarının kazançları aşağıdaki gelir türlerinden hangisine göre vergilendirilir?


  A) Ziraî kazanç

  B) Ticarî kazanç

  C) Menkul sermaye iradı

  D) Gayrîmenkul sermaye iradı

  E) Diğer kazanç ve irad  3) Aşağıdaki gelirlerden hangisinde tahakkuk esası geçerlidir?


  A) Menkul sermaye iradı

  B) Ücret

  C) Gayrî menkul sermaye iradı

  D) Serbest meslek kazancı

  E) Diğer kazanç ve iradlar
  4) Aşağıdakilerden hangisi vergi bilançosu hazırlanırken dikkate alınacak öğelerden biri değildir?


  A) Sermaye

  B) Gider

  C) Amortisman

  D) Değerleme

  E) Muafiyet ve istisnalar

  5) Aşağıdakilerden hangisi menkul sermaye iradıdır?


  A) Menkul kıymetlerin kuponsuz satışından elde edilen gelir

  B) İştirak paylarının kısmen itfa edilmesinden elde edilen gelir

  C) Menkul kıymetlerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen gelir

  D) İştirak paylarının devredilmesinden elde edilen gelir

  E) Menkul kıymetlerin tamamen itfa edilmesinden elde edilen gelir

  6) Oturduğu apartman dairesinin bir odasını muayenehane olarak kullanan doktorun serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yaptığı yıllık giderleri şöyledir.


  I) Kirâ bedeli: 12.000.000.000

  II) Elektrik-su gideri: 2.000.000.000

  III) Meslekî kitap dergi

  IV) Masrafı: 3.000.000.000

  V) Meslekî seyahat ve

  VI) İkamet gideri: 2.000.000.000

  VII) Ecza masrafı: 3.000.000.000
  Buna göre doktorun kanunen indirebileceği giderlerinin toplam tutarı kaç liradır?


  A) 8.000.000.000

  B) 10.000.000.000

  C) 14.000.000.000

  D) 15.000.000.000

  E) 21.000.000.000
  7) Telif kazançları istisnasından yararlananların vergi karşısındaki durumları aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Gerçek usulde vergilendirilirler

  B) Basit usulde vergilendirilirler

  C) Vergileri kaynakta kesilir

  D) Vergilendirilmezler

  E) Kazançlarının yarısı vergilendirilir

  8) Bay A 9.6.2004 tarihinde 9 milyar TLye iktisap ettiği hisse senetlerini 15.11.2004 tarihinde 26 milyar TLye elden çıkarmıştır.

  A�nın vergiye tabi değer artışı kazancı kaç milyar liradır?

  A) 26

  B) 17

  C) 12

  D) 5

  E) Vergiye tabi kazanç yoktur
  9) Vergi alacağının, kanunlarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi idaresi tarafından hesaplanması işlemine ne ad verilir?


  A) Bildirim

  B) Tahsil

  C) Tahakkuk

  D) Tebliğ

  E) Tarh

  10) Aşağıdakilerden hangisi ticarî kazançta beyan edilen gelirden indirilemez?


  A) Bağış

  B) Geçmiş yıl zararı

  C) Yardım

  D) Sermaye

  E) Sigorta primi

  11) Kanunda öngörülen kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların tutarı 26 milyar TL., beyan edilen kurum kazancı 200 milyar TL ise indirilecek bağış ve yardım tutarı kaç milyar TLdir?  A) 5 milyar

  B) 10 milyar

  C) 15 milyar

  D) 20 milyar

  E) 26 milyar

  12) Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinde uygulanan tarh usullerinden biri değildir?


  A) İkmalen

  B) Resen

  C) Kesinti yoluyla

  D) İdarece

  E) Beyana dayalı

  13) Aşağıdakilerden hangisi iş ortaklıklarının özelliklerinden biri değildir?


  A) Ortaklarının kurumlar vergisi mükellefi olması gerekir

  B) İş ortaklığı belirli bir sürede bitecek bir iş için kurulur

  C) Tüzel kişilikleri yoktur

  D) İş bitiminde kazanç paylaşılır ve Kurumlar Vergisi ödenir.

  E) İş bitince mükellefiyet biter

  14) Bir kurumun hem kanunî merkezinin hem de iş merkezinin yurt dışında olmasının doğurduğu sonuç aşağıdakilerden hangisidir?


  A) İhracat istisnasından yararlanır

  B) Kurumlar vergisinden muaftır

  C) Kuruma Türkiyede elde ettiği kazanç dolayısıyla istisna tanınır

  D) Tam mükellef sayılır

  E) Dar mükellef sayılır

  15) Bir tüketim kooperatifinin kazancı 10 milyar liradır. Ortaklarla iş hacmi 20 milyar lira, genel iş hacmi 80 milyar lira olan kooperatifin risturn istisnası kaç milyar liradır?  A) 10

  B) 9

  C) 7,5

  D) 5

  E) 2,5

  16) Bağış nakden yapılmadığı takdirde bağışın konusunu teşkil eden mal ya da hakların hangi değeri esas alınır?

  A) Emsâl bedeli

  B) Rayiç bedeli

  C) Maliyet bedeli

  D) Piyasa değeri

  E) İtibarî değeri
 2. 2
  aSsude
  Usta Üye

  --->: Aöf / 3.sınıf Türk Vergi Sistemi bütünleme sınavı soruları

  Reklam  17) İnfisah, iflastan başka nedenlerden ileri gelmişse tasfiyenin başlangıç tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Genel kurulun tasfiyeyi onayladığı tarih

  B) İnfisahın Ticaret Sicili�ne tescil ettirildiği tarih

  C) Yönetim kurulunun tasfiye kararını aldığı tarih

  D) Tasfiye kararının resmî gazetelerde yayınlandığı tarih

  E) Tasfiye kararının mahallî gazetelerde yayınlandığı tarih  18) Aşağıdaki işlemlerden hangisinde tasfiye zorunludur?

  A) Bölünme

  B) Limited şirketin anonim şirkete dönüşmesi

  C) Devir

  D) Şekil değiştirme

  E) Birleşme  19) Özel hesap dönemi 1 Ağustos 2004 - 31 Temmuz 2005 olarak belirlenen bir kurum, kurumlar vergisi beyannamesini ne zaman verir?

  A) 15 Nisan 2005

  B) 15 Eylül 2005

  C) 15 Ekim 2005

  D) 15 Kasım 2005

  E) 15 Aralık 2005  20) Tertip kâr payı aşağıdakilerden hangisi üzerinden ayrılır?

  A) İstisnalar toplamı

  B) Vergi sonrası kâr

  C) Ödenmiş sermaye

  D) Ödenmemiş sermaye

  E) Öz sermaye  21) Mükellef Temmuz ayı içinde mal alışları sebebiyle 12 milyar TL KDV ödemiş; mal satışları sebebiyle 29 milyar TL KDV tahsil etmiştir.

  Haziran ayından 7 milyar TL KDV alacağı bulunan mükellefin Temmuz ayına ilişkin olarak ödemesi gereken KDV kaç milyar TL�dir?

  A) 10

  B) 17

  C) 22

  D) 19

  E) Ödenecek KDV yoktur.  22) Aşağıdakilerden hangisi KDV matrahına dahil edilmez?

  A) Yükleme giderleri

  B) Sigorta giderleri

  C) Vade farkı

  D) Kur farkı

  E) Iskontolar  23) Ülkemizde uygulanan veraset ve intikâl vergisi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tereke vergisi

  B) İntikal vergisi

  C) Miras payı vergisi

  D) Veraset vergisi

  E) Ölüm vergisi  24) 15 Mart 2005 tarihinde Türkiye de gerçekleşen ölüm dolayısıyla Türkiye�de ikamet eden mirasçıların veraset ve intikal vergisi beyannamesini en geç hangi tarihe kadar vermeleri gerekir.

  A) 15.4.2005

  B) 15.5.2005

  C) 31.5.2005

  D) 15.6.2005

  E) 15.7.2005  25) Sağ kalan eş miras bırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa mirastan ne oranda pay alır?

  A) 1/5

  B) 1/4

  C) 1/2

  D) 2/3

  E) 3/4  26) (III) Sayılı tarifede yer alan deniz taşıtlarının motorlu taşıtlar vergisine tabi olabilmesi için motor beygir gücünün ne kadar olması gerekir?

  A) 10

  B) 15

  C) 20

  D) 22

  E) 25  27) Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlar vergisi tarifelerinde yer alan vergilendirme ölçütlerinden biri değildir?

  A) Yaş

  B) Motor silindir hacmi

  C) Motor gücü

  D) Oturma yeri sayısı

  E) Taşıtın değeri  28) Bay A sahibi olduğu aracını 5 Eylül 2004 tarihinde Bayan B�ye satmıştır. A�nın motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti hangi tarihte başlayacaktır?

  A) 1.1.2004

  B) 1.7.2004

  C) 1.7.2005

  D) 1.1.2005

  E) 10.8.2004  29) Emlâk vergisinde beyan yöntemi kaç yılından bu yana kaldırılmıştır?

  A) 1990

  B) 1992

  C) 1993

  D) 1994

  E) 2002  30) Bay (A) sahibi olduğu arsanın üzerine 13.5.2005 tarihinde müstakil bir bina inşa etmiştir.

  Mükellefin geçici mesken muaflığı ne zaman sona erecektir?

  A) 13.5.2010

  B) 31.12.2010

  C) 13.5.2011

  D) 14.5.2011

  E) 31.12.2011


  Cevaplar

  1. B -
  2. B -
  3. A -
  4. A -
  5. C -
  6. E -
  7. C -
  8. E -
  9. E -
  10. D -
  11. B -
  12. C -
  13. A -
  14. E -
  15. E -
  16. C -
  17. B -
  18. E -
  19. D -
  20. C -
  21. A -
  22. E -
  23. C -
  24. E -
  25. C -
  26. A -
  27. E -
  28. C -
  29. E -
  30. B -

 3. 3
  hndcr
  Emekli
  ya böyle testler yazsakta çözsek ne kadar güzel yha:D+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi