Aöf / 3.sınıf devlet bütçesi bütünleme soruları

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Bölümünden Aöf / 3.sınıf devlet bütçesi bütünleme soruları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  aSsude
  Usta Üye
  Reklam

  Aöf / 3.sınıf devlet bütçesi bütünleme soruları

  Reklam  Aöf / 3.sınıf devlet bütçesi bütünleme soruları

  Forum Alev
  DEVLET BÜTÇESİ

  1) Bütçeyi gelecek dönem için önerilen harcamalar ve beklenen gelirler ile birlikte, içinde bulunulan devre ile geçmiş dönemlerde gerçekleşen harcamalar ve gelirler hakkındaki verileri açıklayan belge şeklinde tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) O. Eckstein

  B) E. Allix

  C) P. Leroy Beaulic

  D) R. Stourm

  E) J. Due  2) İngiltere de vergilerin, krallık genel meclisinin onayı olmaksızın alınmamasını öngören ilk anayasal belge aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Büyük Özgürlük Fermanı

  B) Haklar Dilekçesi

  C) Haklar Bildirgesi

  D) Bağımsızlık Beyannamesi

  E) Haklar Beyannamesi  3) Belirli bir gelir kaynağının belirli bir gideri finanse etmesi, aşağıdaki ilkelerden hangisinin istisnasını oluşturur?

  A) Birlik

  B) Önceden izin

  C) Genellik

  D) Tasarruf

  E) Doğruluk  4) Kaynak kullanma sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Girdilerin satın alınması

  B) Faaliyetlerin yerine getirilmesi

  C) Toplumsal sonuçların ortaya çıkması

  D) Planlama

  E) Programlama  5) Aşağıdakilerden hangisi nicel yöntemlerin kullanım nedenlerinden biridir?

  A) Geçmişteki eğilimin aynen devam etmeyeceği düşüncesi

  B) Yeterli ve güvenilir veri toplanabilmesi

  C) Teknik donanımın yetersizliği

  D) Tahmincilerin eğitim düzeylerinin yetersizliği

  E) Fayda ve maliyetleri değerlendirme yetersizliği  6) Yıl içinde bazı ödeneklerin yetersiz kalması halinde öncelikle aşağıdaki bütçe işlemlerinden hangisine başvurulur?

  A) Harcamaların kuruluş içinde dağılımı

  B) Ek ödenek

  C) Düşünülmeyen giderler ödeneği

  D) Harcama planı hazırlama

  E) Aktarma  7) Aşağıdakilerden hangisi İslam Hukuku esasına dayandırılan vergilere verilen addır?

  A) Örfi vergiler

  B) Tımar

  C) Şer-i vergiler

  D) Has

  E) Dolaylı vergiler  8) Anayasamıza göre yerel kamu hizmetlerini görmekle yükümlü kamu tüzel kişileri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mahalli İdareler

  B) Genel Bütçeli Kuruluşlar

  C) Katma Bütçeli Kuruluşlar

  D) Döner Sermayeli Kuruluşlar

  E) Fonlar  9) Genel bütçeli kuruluşların finansmanları aşağıdakilerden hangisinden sağlanır?

  A) Resimlerden

  B) Vergi benzeri gelirlerden

  C) Cezalardan

  D) Genel vergilerden

  E) Harçlardan  10) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde genel bütçeli idareler içerisinde yer almaktadır?

  A) Üniversiteler

  B) TBMM

  C) Vakıflar Genel Müdürlüğü

  D) Karayolları Genel Müdürlüğü

  E) D.S.İ Genel Müdürlüğü  11) Ülkemizde mali yılbaşı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 1 Ocak

  B) 1 Mart

  C) 1 Eylül

  D) 1 Aralık

  E) 1 Temmuz  12) Ülkemizde bütçe çağrısı aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tarafından hazırlanmaktadır?

  A) Maliye Bakanlığı

  B) İçişleri Bakanlığı

  C) Başbakan

  D) Gelirler Genel Müdürlüğü

  E) DPT  13) Aşağıdakilerden hangisi program bütçe sınıflandırılmasına göre, hizmet alımına yönelen harcamalar kaps..... girmektedir?

  A) Demirbaş alımları

  B) Tüketim malları alımı

  C) Personel giderleri

  D) Taşıt alımları

  E) Onarım giderleri

  14) Aşağıdakilerden hangisi analitik bütçe sınıflandırmasını oluşturan bölümlerden bir tanesi değildir?

  A) Kurumsal sınıflandırma

  B) Fonksiyonel sınıflandırma

  C) Finansman tipi sınıflandırma

  D) Ekonomik sınıflandırma

  E) Destek hizmetleri sınıflandırması  15) Aşağıdakilerden hangisi Türkiyede bütçe uygulamasının değerlendirilmesine dahil edilemez?

  A) Devletin tüm hesaplarının tek bir bütçe sistemi içinde görülmesi anlayışının yeni düzenlemelerle kuvvetlendirilmesi

  B) Türk bütçe sistemi, karar alıcılara doğru bilgiler sunacak bir yapıda değildir.

  C) Kamu kaynaklarının etkin kullanımı sağlanamamaktadır.

  D) Bütçe iyi denetlenememektedir.

  E) Tüm hesaplar tek bir bütçe sistemi içinde görülmemektedir.  16) Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının amacı ve görevlerine dahil edilemez?

  A) Maliye politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak

  B) Devlet bütçesinin hazırlanması sonrasında oluşan hukuki sorunları gidermek için bir mali mahkeme görevini yapmak

  C) Devletin mali danışmanlığını yapmak

  D) Kamu malları ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mallar konusundaki yönetim esaslarını belirlemek

  E) Devlet bütçesinin hazırlanması, uygulanması, uygulamanın izlenmesi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek  17) Kamu gelirlerinin toplandığı yerler ile giderlerinin yapıldığı yerler arasındaki farklardan doğan dengesizliğin giderilmesine ne ad verilir?

  A) Emisyon

  B) Sübvansiyon

  C) Kamu gider ve gelirlerinin zaman bakımından denkleştirilmesi

  D) Kamu gider ve gelirlerinin yer bakımından denkleştirilmesi

  E) Fon  18) Kesin hesap kanunlarının mecliste görüşülüp onaylanması aşağıdaki hangi denetim gereğidir?

  A) Yasama denetimi

  B) Yargı denetimi

  C) İdari denetim

  D) Mevzuat denetimi

  E) Etkinlik denetimi

  19) Bütçe kanunun içinde yer alan, yetki devri maddeleriyle bütçenin yürütme erki tarafından uygulanması sırasında yapılan denetim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İdari denetim

  B) Yasama denetimi

  C) Yargı denetimi

  D) Performans denetimi

  E) Etkenlik denetimi  20) Bütçe ve mali kontrol genel müdürlüğünün yaptığı denetim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Verimlilik denetimi

  B) Performans denetimi

  C) Yasama denetimi

  D) İdari denetim

  E) Taahhüt denetlenmesi  21) Aşağıdakilerden hangisi giderlerin taahhüdünün denetimi içerisinde yer alan kurumlardan değildir?

  A) Maliye Bakanlığına bağlı saymanlar

  B) Bütçe ve mali kontrol genel müdürlüğü

  C) Sayıştay

  D) Bütçe dairesi başkanları

  E) Danıştay  22) Aşağıdakilerden hangisi bütçenin ve giderlerin yargısal denetimini?

  tanımlamaktadır

  A) Sayıştay denetimi

  B) Danıştay denetimi

  C) TBMM denetimi

  D) Maliye Bakanlığı denetimi

  E) Bağımsız kuruluş denetimi  23) Giderin taahhüt aşamasından başlayıp ita emrine bağlanma ve ödeme aşamalarında, idari bir davayı gerektiren bir anlaşmazlık çıkması halinde, aşağıdakilerden hangisine başvurulur?

  A) Sayıştay

  B) Bağımsız kuruluş denetimi

  C) Danıştay

  D) Başbakanlık denetimi

  E) Maliye Bakanlığı denetimi  24) Aşağıdakilerden hangisi, vergi gibi devlet gelirleri ile ilgili idari işlemlerinin yasal kurallara uygunluğunun, yargıçlar tarafından araştırılması şeklinde yapılan denetimdir?

  A) Performans denetimi

  B) Verimlilik denetimi

  C) Etkenlik denetimi

  D) Bütçe gelirlerinin yargısal denetimi

  E) Bütçenin idari denetimi  25) Aşağıdakilerden hangisi Bütçenin ve giderlerin yasama denetimini tanımlamaktadır?

  A) Bütçe tasarısının TBMM ne sunulması

  B) Bütçe hazırlık çağrısının yayınlanması

  C) Bütçe hazırlama rehberi

  D) Analitik bütçe rehberi

  E) Genel uygunluk bildirimi  26) Aşağıdakilerden hangisi TBMM nin Plan ve Bütçe Komisyonu aracılığıyla yaptığı denetlemenin amaçları için yanlış bir ifadedir?

  A) Giderlerle ilgili diğer kanun tasarıları ve tekliflerini içerir.

  B) Ek ve olağanüstü ödeneklerle ödenek aktarmaları yapılmasıyla ilgilidir.

  C) Ek ve olağanüstü ödeneklerle ödenek konularında tasarılar geldiğinde tekliflere yol açan nedenler incelenir.

  D) Bu inceleme ve araştırmalar, niteliği bakımından Sayıştay�dan gelen raporlar üzerinden yapılan denetimlerden pek farklı değildir.

  E) Bu inceleme ve araştırmalar, niteliği bakımından TBMM den gelen raporlar üzerinde yapılan denetimlerden pek farklı değildir.  27) Aşağıdakilerden hangisi Genel Uygunluk Bildirimi, ilişkin olduğu Kesin Hesap Kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak TBMM ne sunulma süresidir?

  A) 7 ay

  B) 55 gün

  C) 1 yıl

  D) 20 gün

  E) 75 gün  28) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Yatırım Bankasıyla ilgili olarak söylenemez?

  A) Ticari amaçla kurulmuştur.

  B) Avrupa Birliğinin mali kuruluşudur.

  C) Roma Antlaşmasıyla kurulmuştur.

  D) Ayrı bir tüzel kişiliğe sahiptir.

  E) Temel amacı Birliğin dengeli kalkınmasına finansman sağlamaktır.  29) Avrupa Birliğinde yeni iş olanakları yaratılması, mesleki eğitim programların düzenlenmesi için finansman sağlamak amacıyla oluşturulmuş fon aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Avrupa Parasal İşbirliği Fonu

  B) Avrupa Kalkınma Fonu

  C) Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu

  D) Avrupa Sosyal Fonu

  E) Avrupa Garanti Ve Yönlendirme Fonu  30) Aşağıdakilerden hangisi AB bütçeleme sürecinde rol alan kurumlardan biri değildir?

  A) Avrupa Parlamentosu

  B) Avrupa Kalkınma Fonu

  C) Avrupa Konseyi

  D) Avrupa Komisyonu

  E) Avrupa Sayıştayı

  CEVAPLAR


  1. E -
  2. A -
  3. C -
  4. A -
  5. B -
  6. E -
  7. C -
  8. A -
  9. D -
  10. B -
  11. A -
  12. A -
  13. C -
  14. E -
  15. A -
  16. B -
  17. D -
  18. A -
  19. A -
  20. E -
  21. E -
  22. A -
  23. C -
  24. D -
  25. A -
  26. E -
  27. E -
  28. A -
  29. D -
  30. B -
 2. Alev
  Özel Üye

  Aöf / 3.sınıf devlet bütçesi bütünleme soruları Makalesine henüz yorum yazılmamış. ilk yorumu siz yapın


Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder
aöf devlet bütçesi çıkmış final soruları,  aöf devlet bütçesi çıkmış sorular,  aof devlet butcesi cikmis sorular,  devlet bütçesi soruları,  devlet bütçesi aöf çıkmış sorular
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi